ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUVKI.BG

ПОЛИТИКА COOKIES (БИСКВИТКИ) НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUVKI.BG

 


 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUVKI.BG

 

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТЪТ, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?
II. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
III. КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
IV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

1. ПРОФИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПРИЛОЖЕНИЕТО
2. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА
3. ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
4. ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ
5. БЮЛЕТИН
6. ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
7. LIVECHAT
8. ЗОНА НА БЕГАЧА
9. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТ
10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСИ
11. ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ
12. ESIZE.ME

V. ДАЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ОБЛАСТИ НАПР. ОТ СВОЯ ТЕЛЕФОН?
VI. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАШИТЕ ДАННИ?
VII. ПРЕДАВАТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ДАННИ СЪЩО НА ТРЕТИ СТРАНИ (ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО)?
VIII. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
IX. ЩЕ ВИ БЪДЕ ЛИ ИЗПРАЩАНА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ (НАПР. НА ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС)?
X. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
XI. КОИ ДРУЖЕСТВА УЧАСТВАТ В КАПИТАЛОВАТА ГРУПА MODIVO?
XII. ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
XIII. МОЖЕ ЛИ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА И КАК ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗА ТОВА?
XIV. ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА?

 

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТЪТ, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?

Тази Политика за поверителност на Интернет магазина и Приложението („Политика”) има информативен характер, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Интернет магазина и Приложението (не е договор, нито регламент). Целта на Политиката е ясно да представи правилата на функциониране на Интернет магазина и Приложението, както и правилата за работа с Личните данни и тяхното обработване.

 

II. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Администраторът на лични данни, събирани:

a) посредством Интернет магазина и Приложението (включително чрез използването на файлове cookies “Бисквитки” или друга подобна технология) или други комуникационни канали с Клиенти;
б) и получавани въз основа на активността на Клиентите в Интернет, в Приложението или в стационарните магазини, собственост на MODIVO S. A., iod@modivo.com

е дружеството MODIVO S. A. със седалище в Жельона Гура (адрес на седалището: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra), вписано в Търговския регистър, воден при Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, с акционерен капитал в размер на 2 008 001 злоти, платени изцяло; имейл: info@obuvki.bg, телефонен номер: 052/953-169 – цена за стандартен разговор – съобразно тарифата на съответните оператори), наричано по-долу “Администратор” и едновременно Продавач.
Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на Личните данни, имейл: iod@modivo.com.
Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за маркетингови, аналитични и статистически цели от други компании от групата (посочени в точка XII по-долу) като отделни администратори на Вашите лични данни, поради провежданата от нашата група политика за съвместно насърчаване и развитие (прочетете точка XI по-долу).

 

III. КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1), (наричан също: "ОРЗД") и други приложими правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на Личните данни.
Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лице.
Администраторът защитава не само потребителите, които посещават Интернет магазина или използват Приложението, но и Клиентите, които са предоставили свои лични данни на Администратора, използвайки други комуникационни канали, т.е.:

a) уебсайта https://www.facebook.com и всякакви други уебсайтове, носещи марката на Facebook (включително домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу "Фейсбук услуга"), включително и посредством услугата Facebook Lead Ads, предназначена за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.
б) приложения, позволяващи да се организират от Администратора в рамките на Уебсайта на Фейсбук рекламни кампании, в това число и конкурси.

 

IV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни правни основания в зависимост от това кои функционалности на Интернет магазина и Приложението използвате, по-специално за сключване и изпълнение на договори, сключени с вас, провеждане на маркетингови дейности, пазарни и статистически анализи, подобряващи качеството на услугите, прилагане на съответните законови задължения на Администратора или идентифициране на рекламна измама от типа ad fraud. Подробности по-долу.

1. ПРОФИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПРИЛОЖЕНИЕТО

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика. 
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на профила Ви, както и други данни, събрани във връзка с вашата дейност в Интернет магазина и използването на нашите услуги (по-специално: име и фамилия; имейл адрес; телефон за връзка; адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава], адрес на пребиваване / фирма / седалище [ако е различен от адреса за доставка], номер на банкова сметка, а в случай на клиенти, които не са потребители, освен това, наименование на фирма и данъчен идентификационен номер [ЕИК]) са или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) водене на вашия профил, така че да можете да се възползвате от предимствата, които той предлага (напр. подаване на поръчки, без да се налага да попълвате формуляри всеки път, достъп до историята на покупките Ви, управление на съгласията Ви на уебсайта и т.н.). Допълнително Ви позволява да използвате други услуги, налични на нашия уебсайт - юридическо основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимостта от изпълнение на договора, който сключвате, създавайки профил и приемайки Регламента на Интернет магазина;
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например за да ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с вашите интереси въз основа на профилирането (по опростен начин, ние анализираме вашата дейност (например история на вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от наши клиенти, но и към вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за регистрация в Интернет магазина и Приложението.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни за времето на Вашето използване на Профила (за тяхна по-голяма защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната Ви активност в Интернет магазина), а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен че законът ще ни задължи да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Личните данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

2. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на профила Ви, както и други данни, събрани във връзка с Вашата дейност в Интернет магазина и използването на нашите услуги (по-специално: име и фамилия; имейл адрес; телефон за връзка; адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава], адрес на пребиваване / бизнес / седалище [ако е различен от адреса за доставка], номер на банкова сметка, а в случай на клиенти, които не са потребители, освен това, името на компанията и данъчен идентификационен номер [ЕИК]) са или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) изпълнение на Вашата поръчка и изпълнение на сключения договор - по-специално потвърждение за неговото подаване и резервация (ако има такава опция и Вие сте я избрали) или изпращане до Вас или до пункта за събиране на избрания продукт, както и, ако е необходимо, за връзка с Вас по този въпрос - юридическо основание: чл. 6 т. 1 буква б) ОРЗД, т.е. изпълнение на договора за покупко-продажба, който сключвате след подаване на поръчка или при договор за резервация (ако има такава опция и сте я избрали);
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или негови партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например за да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например историята на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от наши клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или от трета страна;
г) издаване и съхраняване на фактури и счетоводни документи, както и разглеждане на рекламации и връщания в срока и във формата, посочена в регламента - правно основание: чл. 6 т. 1 буква в) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на законовото задължение на Администратора.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за регистрация в Интернет магазина и Приложението.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни за времето на Вашето използване на Профила (за тяхна по-голяма защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната Ви активност в Интернет магазина), а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен че законът ще ни задължи да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Личните данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

3. ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с подаване на рекламация (Формуляр за рекламация) и събрани при евентуална допълнителна комуникация, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) разглеждане на Вашата рекламация, водене на счетоводни книги и сетълменти по отношение на разгледаните рекламации - правно основание: чл. 6 т. 1 буква в) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на законовото задължение на Администратора;
б) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за подаване на рекламация.
Ние ще обработваме Вашите данни за срока на Вашата рекламация, освен ако законът (напр. Счетоводните разпоредби) не ни задължава да обработваме тези данни за по-дълго време или ние ще ги съхраняваме по-дълго, в случай че имате претенции към нас, за давностния срок, определен от закона по-специално на Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от прилагането на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

4. ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, предоставени от Вас чрез формуляра за контакт и събрани при възможна по-нататъшна комуникация, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) комуникация с Вас и отговор на Вашето съобщение - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) в зависимост от съдържанието на съобщението, предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на съответния договор - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от предприемане на действия преди сключване на договор;
в) в зависимост от съдържанието на Вашето съобщение, маркетинговите, аналитичните и статистическите дейности на Администратора или партньорите (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Лични Данни е доброволно, но необходимо за ефективна комуникация с нас.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни до края на комуникацията с Вас, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове до тяхната давност, определена от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

5. БЮЛЕТИН

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, включително тези, предоставени във връзка с абонамента за бюлетина, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) изпълнение на договора за предоставяне на бюлетина - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на сключения договор (регламенти на услугата за бюлетини) - да Ви изпратим напр. по имейл или чрез sms, mms, push или messenger с аналогично приложение, приписано директно на Вашия телефонен номер (напр. Messenger , WhatsApp), атрактивни реклами и оферти (отстъпки). Разбира се, можете да се отпишете от бюлетина.
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или негови партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например историята на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от нашите клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Лични Данни е доброволно, но необходимо за ефективна комуникация с нас.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни до края на комуникацията с Вас, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове за тяхната давност, определена от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Лични Данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

6. ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, включително тези, които предоставяте при посещение на нашите профили в социалните медии (включително коментари, харесвания, онлайн идентификатори), се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) маркетингови дейности, аналитични и статистически дейности, които Ви позволяват да бъдете активни в профила, като ефективно управлявате нашия профил, като ви представяме информация за нашите инициативи и други дейности и във връзка с популяризирането на различни видове събития, услуги и продукти (включително партньори (трети страни) изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар трети страни, с които си сътрудничим) - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за пълноценно използване на функционалността на нашите профили в социалните медии.
Вашите Лични Данни ще бъдат обработвани за периода, необходим за прилагане на гореспоменатите цели или докато дефинитивно не възразите, както и за времето, изисквано от закона (напр. данъчния, счетоводния), освен ако не е необходим по-дълъг период за съхранението им в случай на възможни искове, за давностния им срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс или за други цели, произтичащи от реализацията на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Лични Данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

7. LIVECHAT

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, които предоставяте чрез LiveChat на уебсайта на Интернет Магазина, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

a) обработка на запитвания чрез чат - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) в зависимост от съдържанието на съобщението, предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на съответния договор - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от предприемане на действия преди сключване на договор;
в) в зависимост от съдържанието на Вашите съобщения, маркетинговите, аналитичните и статистическите дейности на Администратора или партньорите (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо, за да се използва функционалността LiveChat (за ефективна комуникация с нас).
По правило ние ще обработваме Вашите данни до края на комуникацията с Вас, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за периода на тяхната давност, определена от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

8. ЗОНА НА БЕГАЧА

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите лични данни, включително тези, предоставени от вас чрез инструмент, предназначен за улесняване на избора на маратонки (Викторина), се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

a) предлагаме ви обувки за бягане, които са най-подходящи за Вас и Ви позволяват да използвате други услуги, предлагани в нашия Интернет Магазин, което ще ви улесни при избора на спортни обувки, които са възможно най-добри за Вас - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимостта от изпълнение на договора за услуги, който сключвате, като решите да попълните Викторината;
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или партньорите (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо, за да се използва функционалността под формата на инструмент, предназначен за улесняване на избора на обувки за бягане (Викторина).
Ние ще обработваме Вашите данни по време на използването на услугите Ви, за да улесним избора на спортни обувки, съобразени с Вас (за по-голямата им защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната Ви активност в Интернет Магазина), а в случай на маркетингови дейности - до повдигате на възражение, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни за по-дълго време или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния им срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от прилагането на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Лични Данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

9. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, предоставени във връзка с желанието да използвате услугата под формата на уведомление за наличност на продукта, се обработват или могат да бъдат обработени за следните цели:
a) изпращане на уведомление за наличност на продукта - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимостта от изпълнение на договора за услугата под формата на уведомяване за наличност на продукт;
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или партньорите (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.
Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за да получавате известие за наличност на продукта.
Ние ще обработваме Вашите данни за периода, необходим за да Ви уведомим за наличността на продукта (този период може да се различава в зависимост от продукта, който сте избрали), а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът изисква да обработваме по-дълго тези данни или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за срока на тяхната давност, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСИ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Ако решите да участвате в конкурс, организиран от Администратора, Вашите Лични Данни се обработват или могат да бъдат обработени за следните цели:

а) провеждане на конкурса, избор на победители и издаване на награди - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) изпълнение на законови задължения на Администратора, по-специално тези, произтичащи от разпоредбите, регулиращи въпросите на данъчните задължения - правно основание: чл. 6 т. 1 буква в) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на законовото задължение на Администратора;
в) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например история на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от нашите клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Лични Данни е доброволно, но е необходимо за да участвате в конкурса.
Ние ще обработваме Вашите Данни за периода, необходим за провеждане на конкурса, избора на победители и издаване на награди, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове за давностния им срок, посочен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

11. ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, предоставени ни във връзка с проучване на Вашето удовлетворение от услугите, които предоставяме, са или могат да бъдат обработвани от нас за следните цели:

а) проучване на удовлетвореността на клиентите (например чрез използване на различни видове проучвания), подобряване на Интернет Магазина или Приложението и качеството на услугите, предлагани от администратора - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна;
б) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но ако не го направите, може да ви попречи да участвате в анкетата за удовлетвореност. Приложението им обаче ще ни позволи да знаем вашето мнение за услугите, които предоставяме и ще ни позволи да подобрим онлайн магазина или приложението.
Ние ще обработваме Вашите данни за периода, необходим за провеждане на проучвания на удовлетвореността и за разработване и прилагане на решения, насочени към подобряване на онлайн магазина или приложението и качеството на предоставяните услуги, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, посочен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

12. ESIZE.ME

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, предоставени ни във връзка с използването на инструмента esize.me, са или могат да бъдат обработвани от нас за следните цели:

а) проверяване от нашите ИТ системи кои обувки ще са най-подходящи за вашия крак и представяне на такова предложение за покупка (получавате достъп до оферти, като се взема предвид формата и размера на Вашето стъпало и новите функционалности в Интернет Магазина или Приложението, като все пак ще можете да използвате пълната оферта на нашите магазини) - чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. предприемане на действия по ваше искане преди сключване на договор за покупко-продажба, който сключвате след подаване на поръчка или договор за резервация (ако има такава опция и сте я избрали);
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например история на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от нашите клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) изработване на персонализирана стелка за обувки за Вас, ако направите такава поръчка (ако има такава опция) - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на договора за изпълнението на такава стелка;
г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но ако не го направите, това може да Ви попречи да използвате допълнителните услуги, които ще улеснят избора на обувки, които най-добре Ви подхождат.
Ние ще обработваме Вашите данни по време на използването на услугите, за да Ви улесним избора на обувки, съобразени с Вас, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни за по-дълго време или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за срока на тяхната давност, определен от закона, и по-специално на Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от прилагането на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ. Ако решите да поръчате персонализирана стелка, Вашите данни ще бъдат обработвани само за тази цел, докато поръчката не бъде завършена. Разбира се, този период все пак може да е по-дълъг поради законови задължения или ако те се съхраняват в случай на потенциални искове.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

 

V. ДАЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ОБЛАСТИ НАПР. ОТ СВОЯ ТЕЛЕФОН?

С цел стартиране на функционалността на Приложението, състояща се в сканиране и запазване на баркодове на Продукти, сканиране на стъпалото, представяне на Продукти въз основа на качени от Вас снимки, запазване на информация, позволяваща на Приложението да работи офлайн, търсене през геолокацията на стационарния магазин на Продавача или определен пункт за събиране, Администраторът може да получи, включително с Ваше съгласие, достъп до следните области на вашето мобилно устройство:

а) фото апарат;
б) памет на устройството;
в) геолокализация.

 

VI. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Всеки път каталогът на получателите на Лични Данни, обработвани от Администратора, произтича предимно от обхвата на услугите, използвани от Клиента.
Каталогът на получателите на данни също произтича от съгласието на Клиента или от законовите разпоредби и е по-точен в резултат на действията, предприети от него в Интернет Магазина или Приложението.
Партньорите на Администратора могат да участват в обработката на Лични Данни в ограничена степен, по-специално субекти, които технически помагат за ефективното управление на Интернет Магазина или Приложението, включително комуникация с нашите Клиенти (напр. тези, които ни подкрепят при изпращане на имейли и в случай на рекламни дейности - също и маркетингови кампании), доставчици на хостинг услуги или ИКТ услуги, превозвачи и посредници, извършващи Поръчки, субекти, обработващи електронни плащания или плащания с кредитна карта в Интернет магазина, субекти, предлагащи договори за потребителски заем, компании, които обслужват софтуер, подкрепят Администратора в маркетингови кампании, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.
Съгласно горните принципи, Личните данни на Клиента могат също да бъдат прехвърлени на дружествата от Групата MODIVO, посочени в точка XI от тази Политика.
На първо място, като част от маркетинговите (рекламни) дейности, Администраторът използва услугите на трети страни, които използват бисквитки или подобни технологии в Интернет Магазина / Приложението. Каталогът на тези обекти е подробно посочен в точка 11 от Политиката за бисквитките.

 

VII. ПРЕДАВАТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ДАННИ СЪЩО НА ТРЕТИ СТРАНИ (ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО)?

Като част от използването от Администратора на инструменти, подкрепящи текущата му дейност, предоставени например от Google, Личните данни на Клиента могат да бъдат прехвърлени в държава извън Европейското икономическо пространство, където юридическото лице, което си сътрудничи с него, поддържа инструменти за обработка на Лични Данни в сътрудничество с Администратора.
Адекватната сигурност на предоставените Лични Данни е осигурена от Администратора чрез използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети съгласно решенията на Европейската комисия и споразумения за поверяване на данни за обработка, които отговарят на изискванията на ОРЗД. В случай на трансфер на данни към страни извън Европейското икономическо пространство, ние полагаме всички усилия да гарантираме, че нашите партньори осигуряват подходящо ниво на защита, като предприемаме допълнителни мерки за сигурност на Личните данни.
Клиентът има право да получи копие от мерките за сигурност, приложени от Администратора по отношение на прехвърлянето на Лични Данни в трета държава, като се свърже с нас (данни за контакт в точка II от Политиката).

 

VIII. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Всеки Клиент има право по всяко време да:

а) подаване на жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни (ул. Stawki 2, 00-193 Варшава);
б) прехвърляне на Лични Данни, които са предоставени на Администратора и които се обработват по автоматизиран начин, обработката се основава на съгласие или въз основа на договор, например на друг администратор;
в) достъп до Лични Данни (включително например получаване на информация, кои Личните данни се обработват или копие от тях);
г) искане за коригиране и ограничаване на обработката (напр. ако Личните данни са неверни) или изтриване на Лични Данни (напр. ако са били обработени незаконно);
д) да оттегли всяко съгласие, дадено на Администратора по всяко време, но оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му;
е) възрази срещу обработването на Лични Данни, отнасящи се до него, извършено с цел реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна (ако няма други валидни, легитимни основания за обработка, отменящи интересите на Клиента). Ако Личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, Клиентът има право по всяко време да възрази срещу обработването на Личните данни, отнасящи се до него за целите на такъв маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг - в този случай Личните данни вече не могат да бъдат обработвани за такива цели.

 

IX. ЩЕ ВИ БЪДЕ ЛИ ИЗПРАЩАНА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ (НАПР. НА ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС)?

Администраторът има техническата възможност за комуникация с клиента от разстояние (например имейл, текстово съобщение).
Търговска информация, свързана с търговски дейности, извършвани от Администратора или субекти, които си сътрудничат с него (включително лица от Групата MODIVO), може да бъде изпратена, след като Клиентът се съгласи да получава търговска информация, включително след приемане на регламентите за обслужване на бюлетина.

 

X. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Администраторът, като взема предвид състоянието на техническите познания, разходите за изпълнение, както и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и риска от нарушаване на правата и свободите на физическите лица с различна вероятност за възникване и тежест на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработваните Лични Данни, подходящи за заплахите и категориите данни обхванати от защитата и по-специално защитава данните срещу тяхното разкриване на неупълномощени лица, премахване от неупълномощено лице, обработка в нарушение на приложимите разпоредби и промяна, загуба, повреда или унищожаване. Предоставянето на информация за техническите и организационни мерки, прилагани за осигуряване на защитата на обработката навън, може да отслаби тяхната ефективност, като по този начин заплашва правилната защита на Личните данни.
Администраторът предоставя например следните технически мерки за предотвратяване на придобиването и модификацията на Лични Данни, изпратени по електронен път от неупълномощени лица:

а) защита на набора от данни срещу неоторизиран достъп;
б) SSL сертификат на уебсайтовете на Интернет Магазина, където се предоставят Лични Данни;
в) криптиране на данни, използвани за упълномощаване на лице, използващо функционалността на Интернет Магазина;
г) достъп до Профила само след предоставяне на индивидуално потребителско име и парола.

 

XI. КОИ ДРУЖЕСТВА УЧАСТВАТ В КАПИТАЛОВАТА ГРУПА MODIVO?

Към Капиталовата група на MODIVO принадлежат следните дружества:

a) MODIVO S.A. със седалище в Жельона Гура (Полша);
б) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. със седалище в Жельона Гура (Полша);
в) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. в ликвидация 
г) eschuhe.de GmbH със седалище във Франкфурт на Одер (Германия);
д) eschuhe.ch GmbH със седалище в Цуг (Швейцария); 
е) Modivo.cz s.r.o. със седалище в Прага (Чехия); 
ж) Modivo.sk s.r.o. със седалище в Братислава (Словакия);
з) epantofi MODIVO s.r.l. със седалище в Букурещ (Румъния); 
и) MODIVO S.R.L. със седалище в Бергамо (Италия); 
ѝ) Modivo.lv SIA със седалище в Рига (Латвия); 
к) Ecipo Modivo KFT със седалище в Будапеща (Унгария) 

 

XII. ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Интернет Магазинът може да съдържа препратки към други уебсайтове. Администраторът Ви насърчава да прочетете разпоредбите и политиките за поверителност, приложими към други уебсайтове. Тази Политика се прилага само за посочените от Администратора дейности.

 

XIII. МОЖЕ ЛИ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА И КАК ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗА ТОВА?

Администраторът може да промени Политиката в бъдеще. Всеки път той ще публикува информация за такава промяна на уебсайта на Интернет Магазина и в Приложението. С всяка промяна ще се появи нова версия на Политиката с нова дата.

 

XIV. ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА?

Тази версия на Политиката е в сила от 04.04.2024 г.

 


 

 

ПОЛИТИКА COOKIES (БИСКВИТКИ) НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUVKI.BG

 

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТА, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?
II. ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)

1. ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?
2. КАКВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ?
3. КАКВО ТОЧНО СА ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?
4. СЪБИРАТ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИТЕ)?
5. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?
6. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?
7. МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪЗРЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПЛЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИИ ОТ ФАЙЛОВЕТЕ “БИСКВИТКИ”?
8. КАКВИ ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ COOKIES ИЗПОЛЗВАМЕ НИЕ И ВРЕДНИ ЛИ СА ТЕ?
9. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА СЪБРАНА ОТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?
10. ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ) ИЗПОЛЗВАНИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
11. ФАЙЛОВЕ COOKIES НА ТРЕТИ ЛИЦА (THIRD PARTY COOKIES)
12. ПО КАКЪВ НАЧИН ИЗТРИВАМЕ / БЛОКИРАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?
13. КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗТРИВАНЕТО ИЛИ БЛОКИРАНЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?

III. МОЖЕ ЛИ ТАЗИ ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА И КАК ВИЕ ЩЕ УЗНАЕТЕ ЗА ТОВА?
IV. ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА?

 

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТА, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?

Тази политика на бисквитки и подобни технологии на Internet Магазина и Приложението („Политика“) е информативна, което означава, че не е източник на задължения за Вас (не е договор или разпоредба). Целта на Политиката е да представи ясно принципите на работа на Интернет магазина и Приложението по отношение на работата и използването на бисквитки или подобни технологии.
По-нататък в този документ, като Администратор трябва да се разбира дружеството MODIVO S.A. със седалище в Жельона Гура (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) вписано в Търговския регистър воден при Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър, с номер KRS: 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; с капитал: 2 008 001 полски злоти, внесен изцяло („Администратор”).
За контакти с Администратора, имейл адрес: info@obuvki.bg или по телефон: 052/953-169, – на цената на стандартен разговор – на съответния оператор. Доколкото бисквитките ще съдържат Вашите Лични Данни, Администраторът ще бъде и администратор на Вашите Лични Данни. Правилата за работа с такива данни и тяхната обработка са включени в Политиката за поверителност. Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по имейл: iod@modivo.com.
Администраторът принадлежи към капиталова група - настоящият списък на образуванията, които го съставят, може да се намери в точка XII от Политиката за поверителност („Група“). Това означава, че всяка от компаниите, принадлежащи към Групата, може да предприеме действия (като част от общата политика за насърчаване и развитие, описана в точка XI от Политиката за поверителност), целящи да Ви осигурят максимален комфорт при използването на нашите продукти и услуги. Това могат да бъдат маркетингови, аналитични и статистически дейности (също базирани на профилиране), които подобряват качеството на продуктите на компаниите от Групата и най-вече подобряват качеството на обслужване на Клиентите.

 

II. ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)

1. ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Като част от Интернет магазина и Приложението, Администраторът използва технология за бисквитки или подобни функции. Всеки човек, който посещава Интернет Магазина, включително като част от Приложението, независимо дали е негов Клиент („Посетител“), има възможност да избере обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изрази съответното съгласие. В зависимост от избрания обхват на използване на технологията за бисквитки, чрез нея може да се събира информация за Посетителя, например за начина на използване на Интернет Магазина, интересите на Посетителя или показването на конкретни реклами.

2. КАКВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Интернет магазинът използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт и безопасност при използването на Интернет магазина, включително за статистически цели и за идентифициране на злоупотреби от типа ad fraud и приспособяване към интересите на Посетителите на представеното рекламно съдържание на Администратора както и трети лица (изброени в т. 11 от Политиката) или други т.нар. трети страни, с които работим съвместно.
В зависимост от внедрените и споделени в момента решения и технически възможности, Гостът има възможност да определи обхвата на използване на подходящи бисквитки (например за маркетинг) и да изрази съответно съгласие. В зависимост от това на какъв обхват на използваните технологията за бисквитки, Посетителят се съгласи, бисквитките могат автоматично да събират различни данни относно дейността на Посетителя в Интернет, както и информация за местоположението на използваното устройство (ако позволява това избраният обхват на използване на бисквитки и евентуално даденото съгласие). Ако не е възможно да се определи обхватът на използване на бисквитки от ниво уебсайт, настройките на браузъра, използвани от Посетителя, остават валидни.
Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

3. КАКВО ТОЧНО СА ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Посетителя (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Посетителят го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, включително Приложението (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Посетителя. Технологията, която Обработва и получава достъп до самоличността на Посетителя, позволява на Приложението да работи офлайн и да запазва предпочитанията на регистрирания Посетител. Приложението съхранява настоящата самоличност на Посетителя, докато Потребителят се регистрира в Приложението, промени сайта на Приложението на Интернет Магазина, който работи в друга страна или деинсталира (премахне) Приложението от мобилното устройство.
Технологиите, подобни на "бисквитките" могат по-специално да се използват за ограничаване на взаимодействието с устройството на Посетителя и да не съхраняват някакви елементи в паметта на устройството му, а директно на специален сървър, а самите идентификатори на Посетителя да се създават само за периода на използване на Интернет магазина от Посетителя (след което се унищожават).

4. СЪБИРАТ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИТЕ)?

Когато Посетителя използва Интернет Магазина или Приложението, той / тя има възможност да избере обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изрази подходящо съгласие, съответстващо на избрания обхват. В зависимост от обхвата на използване на технологията за бисквитки, Посетителят се съгласява, бисквитките събират различни видове информации, които по правило те не представляват лични данни (те не позволяват Посетителят да бъде идентифициран). Някои данни, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, обаче могат да бъдат свързани с конкретно лице - присвояване на определени поведения на конкретен Посетител, например чрез свързването им с данните, предоставени при регистрация на профил в Интернет Магазина - и по този начин да се считат за лични данни. Това се отнася по-специално за бисквитките, за използването на които Посетителят е дал съгласие при използване на Интернет магазина (напр. маркетингови бисквитки, които ни помагат да се адаптираме по-добре към нуждите на нашите Клиенти).
По отношение на информацията, събрана от файловете бисквитки, които могат да бъдат свързани с конкретно лице, се прилагат разпоредбите на Политиката за поверителност, по-специално по отношение на правата на лицето, за чиито данни става въпрос, получателите на данни и прехвърлянето им към трети държави (извън Европейското икономическо пространство).
Информация за правилата за използване на бисквитки, включително опцията за избор на обхвата на използване на технологията за бисквитките и съответното съгласие, се предоставя и в съдържанието на информационната клауза, показвана предимно по време на първото посещение на Интернет магазина (т.нар. банер за файловете cookies).

5. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Получаване и съхраняване на информация с използване на бисквитки, освен когато е необходимо да се осигури правилната работа на Интернет Магазина или Приложението, на тяхната безопасност и изпълнението на техните основни функции, в това число стабилност на услугите, благодарение на основни статистически действия (предоставяне на електронна услуга в това отношение, като се основаваме на закона - чл. 173, раздел 3, точка 2 от Закона за далекосъобщенията), е възможно само въз основа на съгласието на Госта. В зависимост от внедрените и предоставени в момента решения и технически възможности, изборът на обхвата на използване на технологията за бисквитки и възможното изразяване на подходящо съгласие може да са възможни преди всичко по време на първото посещение на Интернет Магазина от нивото на банера за бисквитки, който се появява на видимо и лесно достъпно място. В този случай Посетителят може по всяко време да промени избрания обхват на използване на технологията за бисквитки в Настройките на нашия уебсайт (но някои части от Интернет Магазина може да не функционират правилно). Стандартно - използването на отделни видове бисквитки също може да бъде блокирано от нивото на уеб браузърите, въпреки че не винаги настройките на браузъра ще се влияят от технологии подобни на бисквитките (описваме това подробно по-късно в документа). Всяко оттегляне на съгласието за бисквитки не засяга законността на извършваните действия.  
Доколкото бисквитките или подобни технологии ще съдържат Вашите лични данни, основата за тяхната обработка е легитимният интерес на Администратора или трета страна (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който е идентифицирането на рекламни измами, необходимостта от осигуряване на най-висококачествено съдържание представени от Администратора, като ги приспособява към предпочитанията на Посетителите и маркетинга - включително директно - на продуктите и услугите на Администратора и неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, като в този случай тези субекти не участват в обработката на клиентски данни. От друга страна, доколкото тези субекти също могат да имат пряк достъп до тази информация - правното основание за такава обработка ще бъде легитимният интерес, преследван от тези субекти или доброволното съгласие на Посетителя. Доколкото функционалностите и личните данни, събрани от бисквитките, са необходими за правилното предоставяне на услуги на Госта в рамките на Интернет Магазина или Приложението и осигуряване на тяхната безопасност - основата за обработка на такава информация може да се разглежда и в контекста на необходимостта от изпълнение на договора, който сключвате, когато решите да използвате нашата Интернет страница (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД). 
Понякога може да се случи, че бисквитките ще ни позволят да комуникираме с Вас за маркетингови цели, за които пишем по-горе, например като част от webpush (т.е. чрез браузъра). В този случай основата за нашето действие е допълнително, доброволно съгласие за такава комуникация, което винаги можете да оттеглите, но без да се засяга законността на предишното ни действие.

6. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Информацията събирана от файловете Бисквитки отбелязани като "задължителни" в лентата с Бисквитки (и от сходни технологии на "бисквитките", които използваме за същите цели) се използват предимно за осигуряване на правилната работа на нашия Интернет Магазин и Приложението, както и за изпълнението на техните ключови функции. Това се отнася по-специално до наблюдението на натоварването на IT инфраструктурата на Интернет магазина, осигуряване на стабилността на услугите по отношение на капацитета, планиране на логистичните процеси и други процеси, които са от основно значение за изпълнението на договора с клиентите. Тези инструменти служат и за гарантиране на сигурността на нашите услуги, като помагат в борбата с измамите, включително чрез идентифициране на трафика и пазаруването, генерирани от т.нар. ботове, и ни помагат да предприемем превантивни мерки срещу евентуалното действие на ботовете.
Поради своята цел и правно основание горепосочените действия могат да бъдат извършени и независимо от предпочитанията, които сте задали в лентата с бисквитки и в настройките на Вашия браузър.
Независимо от гореизложеното, в зависимост от обхвата на използването на технологията за бисквитки, Гостът се съгласява, че бисквитките могат също да улеснят използването на Интернет магазина и Приложението от него, например, като „запомнят“ информацията, предоставена веднъж, така че той да не трябва да ги предоставя всеки път, както и могат да се използва за адаптиране на тяхното съдържание, включително представените реклами, към предпочитанията на Госта.
Бисквитките могат да се използват и за повишаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на Интернет Магазина и Приложението, включително представяне (също чрез браузъра - например webpush), създаване, предоставяне и внедряване на реклами, оферти и промоции (отстъпки), посветени на даден Посетител в съответствие, например, с неговите интереси и местоположението му (целта на тези дейности не е да предизвикат правни последици за Посетителя или да повлияят значително на неговите решения).
В зависимост от обхвата на използването на технологията за бисквитки, избрана от Посетителя и изразеното съгласие, използвайки технологията за бисквитки, използвана в Интернет Магазина, е възможно Администраторът да се запознае с предпочитанията на Посетителя - напр. като анализира колко често посещава Интернет Магазина и дали и какви продукти се купуват. Анализът на поведението в интернет помага да се разберат по-добре навиците и очакванията на посетителите и да се адаптират към техните нужди и интереси. Благодарение на тази технология е възможно да се представят на Посетителите реклами, съобразени с техните нужди и интереси (например реклама, получена от наскоро разглеждане само на обувки в категорията „ниски обувки“) и да се подготвят по-добри промоции и оферти. Рекламното съдържание може също да бъде съобразено с местоположението на устройството, използвано от Посетителя, ако избраният обхват на използването на бисквитки и даденото съгласие го позволяват.
Въз основа на файловете бисквитки, Администраторът може също да използва технология, която позволява да достигне до Посетители, които преди са посещавали Интернет Магазина или Приложението, докато са използвали други интернет страници.

7. МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪЗРЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПЛЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИИ ОТ ФАЙЛОВЕТЕ “БИСКВИТКИ”?

Посетителят може да възрази срещу действията на Администратора въз основа на личните данни, получени от бисквитките за целите, описани по-горе, доколкото действията на Администратора се основават на легитимният му интерес (такива ситуации са посочени по-горе).
Допълнително, по всяко време Посетителят може да промени обхвата на използване на технологията за бисквитки и да оттегли предварително даденото съгласие - това обаче няма да повлияе на законосъобразността на действията, извършени въз основа на съгласието преди неговото оттегляне и воденето на комуникация, за която сме получили допълнителни съгласия (напр. webpush).
В случай на съмнения относно обхвата на използването на бисквитки и използването на информацията, получена с тях, можете да се свържете с Администратора - данните за контакт могат да бъдат намерени в точка I от Политиката.

8. КАКВИ ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ COOKIES ИЗПОЛЗВАМЕ НИЕ И ВРЕДНИ ЛИ СА ТЕ?

Бисквитките, използвани в Интернет Магазина, не са вредни за Посетителя или за използвания от него компютър / терминално устройство. Интернет Магазинът използва два вида бисквитки: сесийни бисквитки, които остават съхранени на компютъра или мобилното устройство на Посетителя до излизане от уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузъра) и постоянни бисквитки, които остават на устройството на Посетителя за времето, посочено в параметрите на файла или докато не бъдат изтрити ръчно в уеб браузъра.
Също така използваме технология, подобна на "бисквитките", която ни позволява да защитим по-добре информацията, която събираме, като генерираме в пространството session storage саморазрушаващи се еднократни идентификатори, които се унищожават при затваряне на интернет страницата на магазина.

9. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА СЪБРАНА ОТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?

В зависимост главно от целите и правното основание за обработката на лични данни, събрани от файловете бисквитки, те могат да се съхраняват за различен период. В случай на комуникация чрез webpush - тя ще се провежда по правило, докато не се оттеглите от тази форма за контакт с нас (оттегляне на съгласието).
Събраните от файловете бисквитки лични данни по отношение на Посетител, който не е Клиент на Интернет Магазина (т.е. който по-специално не е направил поръчка, не е резервирал продукта, няма профил и не използва други услуги), ще се съхраняват до повдигане на възражение. Администраторът може да изтрие личните данни, ако те не бъдат използвани в продължение на 3 години за маркетингови или други законни цели (като статистически анализ), освен ако законът задължава Администратора да обработва личните данни за по-дълъг период от време.
Част от личните данни могат да се съхраняват по-дълго, в случай че Посетителят има някакви искове срещу Администратора или за преследване на искове от Администратора или защита срещу искове (също и на трети страни), за срока на давност, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс.
Във всеки случай по-дългият период на съхранение на личните данни е решаващ.
По-подробна информация относно обработването на личните данни се намира в Политиката за поверителност.

10. ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ) ИЗПОЛЗВАНИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

ВИД

ОПИСАНИЕ

КРАЕН СРОК

PAGECACHE_ENV

Необходими за представяне на Посетителя правилната кеширана версия на страницата.

1 ден

frontend

Съхранява идентификатора на сесията на Посетителя на Интернет Магазина.

1 ден

snowmessage

Необходимо за показване на съобщения в Интернет Магазина.

Бисквитката съдържа датата, когато съобщението за Посетителя се е появило в системата. След като зададе бисквитката, браузърът на Посетителя отправя запитване към Интернет Магазина за съдържанието на съобщенията и ги показва на Посетителя.

Бисквитката се изтрива след изтегляне на съобщенията.

до затваряне на браузъра

snow_cache_timestamp_[id-на магазина]

Използва се за проверка дали данните в браузъра на Посетителя трябва да се актуализират. Тази бисквитка съхранява датата, на която са генерирани подробностите за страницата, съхранявани от браузъра на Посетителя (като например Кошницата, връзки, свързани с обслужването на Профила).

до затваряне на браузъра

store

Позволява стартирането на правилната версия на Интернет Магазина.

до затваряне на браузъра

cookies_accepted

Създаван в момента на запознаване с информацията за използване на файловете cookie в сайта. Необходим за скриване на съобщението за Посетителите, които вече са се запознали със съобщението.

365 дни

userCountry

Съхранява информация за държавата на Посетителя, получена въз основа на местоположението на IP адреса.

365 дни

geo_store_switch_popup[код-на държавата]

Където [код-на държавата] е кодът на държавата свързан с IP адреса на Посетителя. “Бисквитката” определя дали се показва popup с предложение за смяна на Интернет Магазина към най-подходящия за IP адреса на Посетителя. Свързано с бисквитката userCountry.

365 дни

ygc

Съдържа код идентифициращ Посетителя за маркетингови цели.

365 дни

 

Таблицата се актуализира непрекъснато по отношение на инструментите, използвани от Администратора. Полагаме всички усилия да гарантираме, че таблицата включва всички видове “бисквитки”, използвани в момента от нас. Те обаче винаги ще бъдат “бисквитките”, използвани за същите цели, каквито можете да намерите в таблицата. Ако искате да сте в течение със списъка с “бисквитките”, използвани от нас, препоръчваме Ви редовно да проверявате текущото съдържание на Политиката.

11. ФАЙЛОВЕ COOKIES НА ТРЕТИ ЛИЦА (THIRD PARTY COOKIES)

Бисквитките, използвани от Администратора, се използват предимно за оптимизиране на услугата на Посетителя при използване на Интернет Магазина или Приложението. Въпреки това администраторът си сътрудничи и с други компании, които предоставят инструменти за подпомагане на борбата с рекламните измами ad fraud в маркетинговите (рекламни) дейности, които те провеждат. За целите на това сътрудничество браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на Посетителя, също запазва бисквитките от лица, извършващи такива маркетингови дейности, които могат да станат администратори на личните данни на Посетителя или да действат като съадминистратори на лични данни заедно с Администратора. Бисквитките, изпратени от тези лица, трябва да осигурят безопасността при използване на Интернет Магазина и да представят на Посетителя само реклами, които отговарят на неговите индивидуални интереси и нужди. По мнение на Администратора, показването на персонализирана реклама е по-привлекателно за Посетителя, отколкото реклама, несвързана с неговите нужди. Без тези файлове това не би било възможно, защото компаниите, които си сътрудничат с Администратора, предоставят рекламно съдържание на Посетителите.

В рамките на маркетинговата дейност, Администраторът използва услугите на следните лица, които използват в Интернет Магазина файлове cookies:

Юридическо лице

Линк към информацията за правилата за запазване на поверителността

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Повече информация за файловете cookies на споменатите лица и техните отношения спрямо Администратора се намира в техните политики за поверителност.

12. ПО КАКЪВ НАЧИН ИЗТРИВАМЕ / БЛОКИРАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?

Посетителят може да промени начина на използване на бисквитките, като управлява обхвата на използване на технологията за бисквитките и съгласието, изразено като част от Настройките на нашия уебсайт (в зависимост от текущите решения, въведени от Администратора) или чрез промяна на настройките на браузъра или чрез Приложението (в зависимост от текущите решения, въведени от Администратора).
Когато използвате настройките на браузъра, методът за изтриване на бисквитки се различава в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как да изтриете бисквитките трябва да бъде намерена в раздела "Помощ" на избрания уеб браузър. Изтриването на бисквитките не означава изтриване на личните данни получени чрез файловете бисквитки от страна на Администратора.
Например в браузъра Internet Explorer бисквитките могат да бъдат модифицирани от ниво: Инструменти -> Опции за интернет -> Поверителност; в Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Поверителност; докато сте в Google Chrome: Настройки -> Показване на разширени настройки -> Поверителност -> Настройки на сайта -> Бисквитки и данни за сайта. Пътищата за достъп могат да се различават в зависимост от версията на използвания браузър.
Подробна информация за управлението на бисквитките на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в ръководството за потребителя / ръководството на дадения телефон или мобилно устройство.
Има възможност да се блокират бисквитките на трети страни, като едновременно приемете бисквитки, използвани директно от Администратора (опция „блокиране на бисквитките на уебсайт на трети страни“).
Ако използваме технология, подобна на "бисквитките", и Вашият браузър не позволява да я променяте, нашите решения могат да работят по такъв начин, за да гарантират правилното функциониране на магазина и неговата сигурност, независимо от настройките на Вашия браузър.

13. КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗТРИВАНЕТО ИЛИ БЛОКИРАНЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?

В случая с файловете бисквитки, чиято цел е да улеснят или подобрят използването на Интернет Магазина, ограничаването на тяхното използване в дадено устройство може да повлияе на функционирането на Интернет Магазина, например, може да е свързано с невъзможността да се поддържа сесията за влизане, а в някои случаи може също да възпрепятства значително използването на Интернет Магазина.

 

III. МОЖЕ ЛИ ТАЗИ ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА И КАК ВИЕ ЩЕ УЗНАЕТЕ ЗА ТОВА?

Администраторът може да промени Политиката в бъдеще. Всеки път той ще поставя информация за такава промяна на уебсайта на Интернет Магазина и в Приложението. С всяка промяна ще се появи нова версия на Политиката с нова дата.

 

IV. ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА?

Тази версия на Политиката се прилага от 04.04.2024 г.

 


 

Посочените условия са достъпни по-долу:

- в сила до 2024-04-03
- в сила до 2023-06-12
- в сила до 2022-02-14.
- в сила до 2022-01-20.

 


Промени настройките Доверени партньори