Безплатно връщане в рамките на 30 дни
виж подробностите
Бърза доставка
виж подробностите

РЕГЛАМЕНТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUVKI.BG 

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПРИЛОЖЕНИЕТО
III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
IV. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТ
V. РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ
VI. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
VII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ, И ПРИНЦИПИ ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ
VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
IX. ЛИЦЕНЗ
X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Xa. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА
XII. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Приложения:

1. Образец на формуляр за отказ от договор сключен от разстояние

 Интернет магазинът www.obuvki.bg спазва правата на Потребителите. Потребителят не може да се откаже от правата, признати му със Закона за защита на потребителите. Клаузите на договори, които са в ущърб на Потребителя, спрямо разпоредбите на Закона за защита на потребителите, се считат за невалидни, като на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Клаузите на настоящия Регламент нямат за цел да ограничават или да изключват каквито и да било права на Потребителите, признати им по силата на императивните норми на закона, а евентуалните съмнения трябва да се разглеждат в полза на Потребителя. При евентуални непреднамерени несъответствия между клаузите на настоящия Регламент с горепосочените разпоредби, върховенство имат тези законови разпоредби и Продавачът ги прилага.

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Интернет магазинът, достъпен на интернет адрес www.obuvki.bg, се управлява от MODIVO S. A., със седалище в Жельона Гора (Полша), адрес: ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ул. Нови КиселинНаукова 15,, 66-002 Жельона Гура), (който е и адрес за служебна кореспонденция), документите на дружеството се съхраняват в Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър с номер KRS 0000541722; ЕИК(NIP): 9291353356; BDO: 000031285; БУЛСТАТ(REGON): 970569861; с капитал: 2 008 001,00 злоти, внесен изцяло; имейл адрес: info@obuvki.bg, телефон за връзка: 052/953-169 (на цената на стандартен разговор - според тарифата на съответния оператор).  
2. Използването на Интернет магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на Техническите изисквания.
3. Този Регламент обхваща както Клиентите, които са Потребители, така и Клиентите, които не са Потребители, ползващи Интернет магазина, Електронните услуги и сключващи Договори за покупко-продажба (с изключение на раздел XII от Регламента, който се отнася единствено за Клиенти, които не са Потребители).
4. Приемането на Регламента е доброволно, но е задължително при създаването на Профил и/или при заявка на Поръчка от страна на Клиента.
5. Информацията, представена в Интернет магазина, или в случай на подаване на Поръчки с използването на други средства за сключване на договор от разстояние, електронното съобщение, с което се потвърждава съдържанието на предложения Договор за покупко – продажба, разгледан в раздел III., т. 6, буква „а“ на Регламента, представляват покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс на Р Полша, отправено от Продавача към Клиентите, а не оферта по смисъла на разпоредбите на Гражданския кодекс.
6. Всеки път, когато в останалата част от Регламента се използват долуспоменатите изрази, написани с главна буква, трябва да се разбират според подадената по-долу дефиниция, освен ако от контекста където са използвани ясно се разбира нещо друго:

а. ПРИЛОЖЕНИЕ – софтуер (мобилно приложение), предоставян на Клиентите от Продавача, предназначен за инсталиране върху притежаваните от Клиента мобилни устройства и предоставящ по-специално възможност за ползване на Интернет магазина, без необходимост от включване на интернет браузър.

б. ЦОК – Център за Обслужване на Клиенти на Продавача, който предоставя на Клиентите информация за извършваната в рамките на Интернет магазина дейност на тема: Продукти, Магазин, Регламент и актуални Промоции, в работни дни, в часовете, посочени в Интернет магазина в секцията “Контакти”, на посочения телефонен номер и адрес на електронна поща, посредством чата на Интернет магазина и чрез формуляра за контакти в Интернет магазина в раздела „Контакти“. Цена за връзка с Центъра за Обслужване на Клиенти – като за стандартен разговор (според тарифата на съответния оператор).

в. ЦЕНА – Определена в полски злоти или в друга валута, сума за заплащане бруто (с включени данъци), полагаща се на Продавача, на основание прехвърляне на собствеността на Продукта върху Клиента, съгласно Договора за покупко - продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, предоставена от Интернет Магазина, разпореждат друго.

г. РАБОТЕН ДЕН – един ден от понеделник до петък, с изключение на законоустановените почивни дни.

д. ПАРОЛА – поредица от алфанумерични знаци (букви и цифри), необходими за оторизиране при получаване на достъп до Профила, определени от Клиента в момента на създаване на Профила. Регистрацията на Профила изисква двукратно повторение на Паролата, с цел възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки. Клиентът е длъжен да пази Паролата в секретност (да не я споделя пред каквито и да е трети лица). Продавачът предоставя на Клиента многократна възможност за промяна на Паролата.

е. КЛИЕНТ – (1) физическо лице, или друго лице действащо чрез упълномощено лице; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица без юридическа правосубектност, притежаваща пълна правоспособност за правни действия. В случаите, когато Клиентът е физическо лице с ограничена правоспособност за правни действия, се задължава да получи ефективно дадено съгласие от своя законен представител за сключването на Договор за предоставяне на услуги/ Договор за покупко-продажба, както и да представи такова съгласие при всяко поискване от страна на Продавача; като се има предвид, че по принцип договорите за покупко-продажба, сключвани в рамките на Интернет магазина, имат характер на договори, обичайно сключвани за задоволяване на текущи потребности от ежедневието.

ж. ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС – Закон за Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (Полски ДВ. от 2014 г., поз.121 с изм. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)).

з. ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, извършващо правни сделки с търговец, които не са пряко свързани с неговата стопанска или професионална дейност.

и. ПРОФИЛ – Електронна услуга, маркирана с индивидуално име (Вход) и Парола, с посочен от Клиента набор от ресурси в телеинформационната система на Продавача, които позволяват на Клиента да ползва допълнителни функции/ услуги. Клиентът получава достъп до Профила с помощта на Вход и Парола. Клиентът влиза в своя Профил след извършване на регистрация в Интернет магазина. Профилът дава възможност за записване и съхраняване на информацията за адресните данни на Клиента за доставка на Продуктите, за проследяване на статуса на Поръчките и за достъп до историята на Поръчките и всякакви други услуги, предоставяни от Продавача.

й. КОШНИЦА – услуга, която се предоставя на всеки Клиент, който ползва Интернет магазина, състояща се в предоставянето на възможност за подаване на Поръчка за един или няколко Продукта, вписване на кодове за отстъпка, с които да получи възможност за намаляване на Цената при определени условия на отделните договори/регламенти, показване на обобщение на Цената на отделните Продукти и на всички Продукти общо (включително и евентуалните разходи за доставка), показване на предвидения срок за доставка на Продуктите. Кошницата събира оферти за сключване на Договор за покупко-продажба, направени от Клиента, т.е. в една Поръчка могат да се направят повече от една оферта за сключване на Договор за покупко-продажба.

к. ВХОД – имейл адрес на Клиента, посочен в рамките на Интернет Магазина, при създаване на Профила.

л. БЮЛЕТИН – Електронна услуга, която дава възможност на всички ползващи я Клиенти, да получават от Продавача периодична информация и по-специално за Продуктите, Интернет магазина, включително за новостите и промоциите на посочения от Клиента имейл адрес или телефонен номер, с изричното съгласие на Клиента. Условията за предоставяне на услугата “Бюлетин” от Продавача са уредени в отделен регламент, посочен в рамките на Интернет магазина.

м. ПРОДУКТ – налична в Интернет магазина движима вещ, която е предмет на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача, срещу заплащане на Цената. Всички Продукти, представени в Интернет магазина, са фабрично нови.

н. ПРОМОЦИИ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, уредени според правилата, посочени в рамките на Интернет магазина, предложени от Продавача в определен срок от време, от които Клиентът може да се възползва според регламентираните там правила, като намаление на Цената или разходите за доставка. 

о. РЕГЛАМЕНТ/ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ – настоящият документ, определящ принципите за сключване на Договор за покупко – продажба, както и правилата за предоставяне и използване на услуги, предоставяни от Продавача посредством Интернет Магазина в полза на Клиентите. Регламентът определя правата и задълженията на Клиента и Продавача. В областта на услугите, предоставяни по електронен път, настоящият Регламент е правилник по смисъла на чл. 8 от Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (ДВ. на Р Полша от 2002 г., бр.144, т.1204 с изм. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)).

п. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – платформа, предоставяща възможност на Клиента за подаване на Поръчки и ползване на предлаганите от Продавача услуги, предоставени от Продавача, представляваща сбор от свързани помежду си интернет страници, достъпна на интернет адрес: www.obuvki.bg, както и посредством Приложението.

р. ПРОДАВАЧ – MODIVO S. A. със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ул. Нови КиселинНаукова 15, 66-002 Жельона Гура), документите на дружеството се съхраняват от Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър, с номер KRS 0000541722; ЕИК (NIP): 9291353356; BDO: 000031285; БУЛСТАТ (REGON): 970569861; с уставен капитал: 2 008 001,00 полски злоти, внесен изцяло; електронен адрес: info@obuvki.bg, телефон за контакти: 052/953-169, (на цената за стандартен разговор - според тарифата на съответния оператор).  

с. СЪДЪРЖАНИЕ – текстови елементи, графични или мултимедийни (напр. информации за Продукти, снимки на Продукти, рекламни филми, описания, коментари) в това число творби по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и снимки на физически лица, които се разпространяват в рамките на Интернет магазина от Продавача, партньорите на Продавача, Клиента или друго лице, ползващо Интернет магазина.

т. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА – договор за покупко-продажба по смисъла на Гражданския кодекс (на Р Полша), включващ продажби от страна на Продавача в полза на Клиента на Продукти срещу заплащане на съответна Цена, увеличена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, чиито условия подробно се определят в настоящия Регламент. Договорът за покупко-продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Продавача по правилата, уточнени в настоящия Регламент. Договорът за покупко-продажба определя подробно Продукта, неговите основни характеристики, Цената, разходите за доставка и други съществени условия. Всеки Продукт е предмет на отделен Договор за покупко – продажба. Продавачът може да сключи Договор за покупко-продажба с Клиент, който не е Потребител, също в резултат на сключване на споразумение с пропускане на процедурите, уточнени в настоящия Регламент, което по искане на която и да е от страните по Договора за покупко-продажба, ще бъде потвърдено с електронно съобщение по имейла. Не се счита за сключване на Договор за покупко-продажба или ангажимент за сключването му самото извършване на Резервация.

у. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – Предоставяне на услуги по електронен път, по смисъла на Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. ( ДВ. на Р Полша, бр.144, поз. 1204 с посл. изм. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)) от Продавача в полза на Клиента посредством Интернет магазина, съгласно Договора за предоставяне на услуги. В областите, при които тези услугите се предоставят от юридически лица, които си сътрудничат с Продавача, съответните постановления относно принципите за ползване на тези услуги, се намират в регламентите за предоставянето на тези услуги от страна на тези лица.

ф. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗАКОН – Закона за правата на потребителя от 30 май 2014 г. (ДВ на Р Полша от 2014, поз. 827 с изм. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)).

х. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – минимални технически изисквания, които е необходимо да се изпълнят при работа с телеинформационната система, която използва Продавача, включително за сключване на Договор за предоставяне на услуги или сключване на Договор за покупко – продажба, т.е.: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет (за Приложенията – мобилно устройство); (2) достъп до електронна поща; (3) интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова, или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, Opera версия 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0. и по-нова, Safari версия 5.0 и по-нова; (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5) включване в интернет браузъра възможността за запис на файлове тип „бисквитки“, както и обслужване на Javascript; в случай на сключване на Договор за покупко-продажба по телефона; (6) използване на мобилен телефон; при Приложението; (7) операционна система на мобилното устройство: Android версия 4.0.3 или по-нова, или iOS версия 9.0.4 или по-нова, а по отношение на някои функционалности също (9) мобилно устройство с камера и с геолокация (GPS). За да сключи Договор за покупко – продажба, Клиентът трябва да притежава валиден имейл адрес, а също така в определени случаи клавиатура или друго устройство, даващо възможност за правилно попълване на електронни формуляри.

ц. ПОРЪЧКА – деклариране на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подадено чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, определящо Продуктите, спрямо които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за покупко-продажба, и данни на Клиента, необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Поръчката на всеки Продукт ще се възприема като независима оферта на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба (техническо улеснение). Поръчката може да получи един номер, а всички оферти ще се изпълняват едновременно. Приемането на Поръчката означава сключване на Договор за покупко-продажба (виж. буква „т“ по горе).

 

II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. Продавачът предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните Електронни услуги в полза на Клиентите:

a. Профил;
б. възможност на Клиентите да заявяват Поръчки и да сключват Договори за покупко - продажба, по правилата, определени в настоящия Регламент;
в. представяне на рекламно съдържание, адаптирано спрямо интересите на Клиентите;
г. възможност за Клиентите да ползват услугата „Кошница“;
д. възможност за разглеждане на Съдържанието, публикувано в рамките на Интернет Магазина;
е. Услугата Бюлетин.
ж. за Клиенти на Приложението (долупосочените постановления могат да се отнасят за Електронни услуги, актуални или въвеждани за в бъдеще – възможността за ползване на определени Електронни услуги произтича от текущата функционалност на Приложението) както и неговата наличност в интернет магазините с мобилни приложения, посочени в раздел II т. 11 на Регламента:

- сканиране чрез фотоапарат и записване на баркодовете на избрани продукти с цел предоставяне възможност на Клиента за сравняване на техните цени;
- представяне на Продуктите в Интернет магазина въз основа на качени от Клиента снимки на избрани продукти;
- търсене с помощта на геолокация (GPS) на Магазин или определен офис за получаване на пратки;
- ограничаване на предоставените Продукти или Промоции, напр. до определени от Клиента размери (напр. номер на обувки) или до определена от Клиента категория (напр. Продукти за мъже/жени/деца);
- представяне на текущи уведомления директно на екрана на мобилното устройство (уведомления „push”);
- създаване на списък с любими Продукти;
- сканиране на стъпалото с помощта на камера (2D скенер на системата esize.me), както и възможност за записване на този скан в рамките на Профила.

2. Продавачът допълнително, в полза на Клиентите, създали Профил, предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните услуги:

a. поддържане на сесията на Клиента, след влизането му в Профила (с помощта на браузъра или Приложението);
b. съхраняване и предоставяне на Клиента чрез Профила му на историята на Поръчките му.

3. Ползването на Профил е възможно след извършването на всичките изброени стъпки от Клиента:

a. Попълване на формуляр за регистрация и приемане на клаузите на настоящия Регламент,
б. Кликване в полето „Регистрирай”.

4. Договорът за предоставяне на услуги се сключва в момента, в който Клиентът получи изпратено от Продавача потвърждение за сключване на Договор за предоставяне на услуги на имейл адреса, посочен от Клиента по време на регистрацията. Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът може по всяко време и без посочване на причина да изтрие Профила си чрез изпращане на искане до Продавача, по-специално по електронна поща на адрес: info@obuvki.bg или в писмена форма по пощата на адрес: ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Създаването на Профил не е задължително за подаване на Поръчки в Интернет магазина. Продавачът може да въведе такова ограничение като част от функционалността на Интернет Магазина, по-специално поради връзката на даден Продукт или вид Продукти с услугите, предоставяни в рамките на Профила.  5. Ползването на Кошницата започва в момента, когато Клиентът постави първия си Продукт в Кошницата.
6. Кошницата се предоставя безплатно, има еднократен характер и се затваря в момента на финализиране на подаваната чрез нея Поръчка или по-рано - в момента на преустановяване на подаваната чрез нея Поръчка от страна на Клиента, при което Кошницата запаметява информацията относно Продуктите, избрани от Клиента и след приключване на сесията на браузъра или Приложението, включително и при излизане от Профила, за период не по-дълъг от 7 дни, без обаче да гарантира наличността на конкретните екземпляри от Продуктите избрани от Клиента, с цел предоставяне на Клиента възможност за подаване на Поръчка в по-късен срок. В случай, че Клиентът използва Кошницата, като влиза в Профила си през браузър, съдържанието на Кошницата се синхронизира с Профила, което осигурява влизането следващ път чрез Приложението (и обратно).
7. Клиентът е задължен да:

а. подава в Поръчката и регистрационните формуляри при създаване на Профил единствено истинни, актуални и всички други необходими данни на Клиента;
б. актуализира своевременно данните, включително личните си данни, предоставени от Клиента на Продавача във връзка със сключването на Договор за предоставяне на услуги или Договор за покупко - продажба, по-специално в нужните за правилното им изпълнение рамки; Клиентът има възможност за промяна на данните, въведени при създаването на Профила по всяко време като използва опциите, достъпни в рамките на Профила;
в. използва услугите и функционалностите, предоставени от Продавача по такъв начин, че да не пречи на функционирането на Продавача, Интернет магазина или Приложението;
г. използва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин съответстващ с законови разпоредби, клаузите на Регламента, както и съобразно с приетите в дадената област обичаи и принципи на социално поведение;
д. използва услугите и функционалностите, предоставяни от Продавача, по начин незатрудняващ останалите Клиенти и за Продавача;
е. заплаща в срок Цената и другите, определени от Клиента и Продавача разходи в пълния им размер;
ж. получи и приеме в съответния срок поръчаните Продукти, като използва начина на доставка и плащане с наложен платеж;
з. не предоставя или прави достъпни по друг начин в рамките на Интернет Магазина законово забранени Съдържания, по-специално Съдържания, нарушаващи авторските права на трети лица или техните лични права;
и.не предприема действия като:

- пращане (препращане) или поместване в Интернет магазина на непоръчана търговска информация или публикуване на каквото и да било Съдържание в нарушение на законовите разпоредби (забрана за публикуване на противозаконно съдържание);
- предприемане на IT действия или всякакви други дейности, имащи за цел придобиването на информация, предназначена не за Клиента, включително данни на други Клиенти или вмешателство в принципите или техническите аспекти на функциониране на Интернет магазина, Приложението и реализацията на плащанията;
- неразрешена промяна на Съдържанието, доставяно от Продавача, по-специално на подадените в рамките на Интернет Магазина Цени и описания на Продуктите;

й. изтегля Приложението само от легитимни източници.

8. Рекламациите, свързани с предоставянето на Електронни услуги или Приложението, могат да се подават например:

а. писмено на адрес: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;
б. по електронен път чрез електронната поща на адрес: info@obuvki.bg;

9. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелствата относно предмета на рекламация, по-специално вида и датата на констатиране на дефекта; (2) исканията на Клиента и (3) данните за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от страна на Продавача. Изискванията посочени по-горе са под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултата на рекламацията, подадена без посоченото препоръчително описание на рекламацията.
10. Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на нейното подаване, в съответствие с чл. 7а, ал. 1 от Закона, освен ако от законовите разпоредби или други регламенти не следва да се разбира друго..
11. Продавачът предоставя възможност на Клиента да изтегли свободно Приложението на мобилното устройство на Клиента от следните мобилни магазини:

а. Apple App Store за мобилни устройства с операционна система iOS;
б. Google Play за мобилни устройства с операционна система Android.

12. Използването на Приложението, изтеглено от друг източник, различен от посочените в т. 11. по-горе е свързано с риск за нарушаване на целостта на Приложението и свързване с опасен софтуер, което представлява заплаха за сигурността на мобилното устройство на Клиента и съхраняваните в него данни.
13. За използване на Приложението, Клиентът е длъжен:

а. да се запознае с настоящия Регламент и информацията за Приложението, предоставени в рамките на магазините, разгледани в т. 11 по-горе и да ги приеме, както и
б. да изтегли Приложението от магазина, разгледан в т. 11 по-горе, и
в. да инсталира Приложението на мобилното устройство на Клиента, следвайки инструкциите, подавани след стартиране на инсталационния процес или посочени от магазините, упоменати в т. 11 по-горе.

14. Приложението се свързва с Интернет магазина през интернет.
15. Функционалностите на Приложението служат за предоставяне от страна на Продавача на Електронни услуги по достъпен начин, улесняващ Клиентите при използването на Интернет магазина, по-специално за запознаване със Съдържанието, Продуктите и Цените.
16. Приложението използва технология, която съхранява и получава достъп до идентификатора на Клиента, даваща възможност за функциониране на Приложението в офлайн режим и за записване на предпочитанията на нерегистриран Клиент (което е свързано с достъп до паметта на мобилното устройство). Приложението съхранява идентификационния номер на Клиента докато той не влезе в системата на Приложението, докато не промени Приложението на Интернет магазин, работещ в друга държава или докато не изтрие (деинсталира) Приложението от мобилното си устройство.
17. За да се използват функциите на Приложението, посочено в раздел II., т. 1, буква „ж“ по-горе, е необходимо съответно Клиентът да заяви доброволното си съгласие Приложението да получи достъп до някои функционалности на мобилното устройство на Клиента, Клиентът да заяви доброволното си съгласие за получаване на уведомления „push” или да предоставя информация на Продавача за предпочитанията на Клиента.
18. Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си, разгледано в т. 17 по-горе или да премахне Приложението от мобилното си устройство чрез настройките на това устройство.
19. Функционалността на Приложението под формата на сканиране на стъпалото с помощта на камера (2D скенер на системата esize.me) и възможността за записване на сканирането на стъпалото в Профила е само за улесняване на избора на Продукти от страна на Клиента. Клиентът има възможността да се възползва от пълната оферта, налична в Интернет Магазина. Продавачът не гарантира точността на избора на Продуктите, направен въз основа на сканиране на стъпалата. При използване на гореспоменатата функционалност Клиентът е длъжен да следва инструкциите, предоставени в Приложението.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Основните характеристики за предоставянето на услуга, като се вземе предвид предмета на предоставяне на услугата и начина на сключване на споразумение с Клиента, са уточнени на страницата на всеки Продукт или друг подходящ за дадения Продукт начин в рамките на Интернет Магазина.
2. Продавачът предоставя възможност за подаване на Поръчка на Продукти по следния начин:

а. в Интернет магазина;
б. чрез контакт с ЦОК:

- по телефона;
- чрез електронната поща;
- чрез използване на софтуер за чат на Интернет Магазина.

3. В процеса на развитие на предоставяните услуги, Продавачът може да въведе нови, следващи начини за подаване на Поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация според принципите, уточнени в настоящия Регламент.
4. Сключването на Договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след предварително подадена от Клиента Поръчка.
5. Продавачът предоставя възможност на Клиента да подаде Поръчка чрез Интернет магазина по следния начин, в посочения ред:

а. Клиентът добавя избран/и Продукт/и в Кошницата, след което преминава към формуляра за Поръчки. Продавачът може да предостави в рамките на Интернет Магазина допълнителни услуги за Продукта, добавен в Кошницата, например персонализация, добавяне на други свързани Продукти, които не са достъпни за независима продажба в Интернет магазина.
б. Клиентът с Профил потвърждава във формуляра за Поръчки актуалността на данните, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Потребителят, който не притежава Профил, трябва самостоятелно да попълни формуляра за поръчки въвеждайки необходимите данни за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неверни данни от страна на Клиента, може да възпрепятства реализирането на Договора. Във Формуляра за поръчки е необходимо посочването от страна на Клиента на следните лични данни: име и фамилия, адрес (улица/квартал, номер на блок (вход, етаж), апартамент, пощенски код, град/населено място, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, както и данни относно Договора за покупко - продажба: Продукт/и, количество на Продукт/и, при наличие - вид, цвят и размер на Продукт/и, място и начин на доставка. За Клиенти, които не са Потребители е необходимо също посочването на данните на фирмата, наименованието и идентификационния номер (БУЛСТАТ, ЕИК), ако се изисква фактура.
в. Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка.
г. Клиентът избира начин на плащане на Цената и евентуално на останалите, посочени във формуляра за Поръчка, обобщени разходи за реализирането на Договора за покупко - продажба.
д. Клиентът изпраща на Продавача Поръчка (подава оферта), с помощта на предоставените за тази цел функции на Интернет магазина. За Клиент, който не притежава Профил и не е приел предварително условията на Регламента, е задължително приемането на условията на Регламента.
е. При подаване на Поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчвам и плащам”, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „Кошница“, чрез прибавяне или изтриване на дадена позиция от Кошницата.
ж. В зависимост от избрания начин на плащане, Клиентът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги с цел извършване на плащането;

6. В случай на сключване на Договор за покупко-продажба посредством други средства за комуникация от разстояние, включително по телефон:

а. Продавачът изпраща електронно съобщение до Клиента, с което потвърждава съдържанието на предложения Договор за покупко- продажба.
б. Клиентът изпраща (подава) на Продавача Поръчка посредством съобщение до адреса на електронната поща, от който е получил потвърждението, посочено в чл. 6 а.
в. Ако Клиентът няма Профил и не е приел преди това условията на Регламента, той се задължава да приеме Регламента.

7. В различните от тези, посочени в чл. 6 по-горе случаи на сключване на Договор, посредством други средства за комуникация от разстояние, включително телефон, по желание на Потребителя, точките изписани по-долу се отнасят съответно, като се вземат в предвид обстоятелствата и използваното средство за комуникация от разстояние.
8. В отговор на направената Поръчката, Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и започва нейната проверка.
9. След проверката на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес съобщение с:

а. за потвърждаване на приетите една или няколко отделни оферти за Продукти, посочени в Поръчката, както и за потвърждаване за сключване на Договор за покупко-продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите посочени в съобщението); или
б. информация за не приеме всички оферти за Продукти, посочени в Поръчката, поради причини посочени в раздел IV., т. 5 по-долу (липса на заплащане); или поради причини посочени в раздел XI т.5 (отказана поръчка).

10. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждаване на офертата (офертите), т.е. когато Клиентът получи съобщение, предвидено в т. 9., буква „а“ по-горе отнасящо се до посочените в него Продукти. Продавачът изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на посочения от Клиента имейл адрес.
11. В случай, че няма възможност да приеме всички или някои от подадените в Поръчката оферти, ЦОК ще се свърже с Клиента за:

а. да информира Клиента за липсата на възможност за приемане на всички подадени в Поръчката оферти и за сключване на Договор за покупко-продажба; или
б. за потвърждаване от страна на Клиента на желанието му да се реализира Поръчката частично, в частта, в която Продавачът се е съгласил да приеме офертата за сключване на Договор за покупко – продажба. В същото време Клиентът може да анулира напълно подадената Поръчка (по отношение на всички оферти), което не нарушава правото му на отказ от договора. Анулирането на Поръчката от Клиента освобождава Продавача от задължението да я реализира. При анулиране на Поръчката, съответно се прилага т. 12 по-долу.

12. При липса на възможност за приемане на офертите, подадени в рамките на Поръчката, Договорът за покупко-продажба относно посочените от ЦОК Продукти не бива сключен, а Продавачът своевременно, но в срок не по-късен от 14 дни, възстановява на Клиента, извършените от него плащания, за частта, от която Договорът за покупко-продажба не се е състоял. Съответно се прилагат разпоредбите на раздел VIII, т. 6 от Регламента.
13. Независимо от това Продавачът може да уведоми Клиента за статуса на Поръчката, като изпрати съобщение на посочения от Клиента имейл адрес или като изпрати смс съобщение или се свърже с него по телефона.
14. Продавачът се стреми да осигури наличността на Продукти и да реализира Договорите за покупко – продажба. При липса на възможност за реализиране на договора и в други ситуации, съгласно законовите разпоредби, могат да се прилагат съответните разпоредби съгласно Гражданския кодекс на Р Полша, (в това число чл. 493 - 495), по-специално относно задължението за незабавно връщане на средствата в полза на Потребителя.
15. Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи, съгласно избраните от Клиента допълнително платени услуги. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти е безплатна. За общата сума, включваща данъците на Продукта предмет на Поръчката, както и разходите по доставката (включващи такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, а когато не може да се определи точно размерът на тези такси – за задължението за тяхното заплащане, Клиентът е информиран при подаване на Поръчката, включително и в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко – продажба.
16. Валидните Промоции в Интернет магазина, не могат да се обединяват (сумират), освен ако условията на Промоцията изрично не постановяват друго.

 

IV. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

1. Продавачът предоставя на Клиента, с изключение на разпоредбите на раздел XI. т. 5, различни начини за плащане по Договора за покупко – продажба.
2. Възможните актуални начини за плащане са посочени в Интернет магазина в секцията "Начини за плащане" и на всяка подстраница на дадения продукт. Възможните методи за плащане зависят от избрания от Клиента начин за доставка.
3. Разплащанията посредством парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват по избор на Клиента с посредничеството на оторизирани услуги;
4. В случай че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. електронно плащане или плащане с разплащателна карта, ЦОК може да се свърже с Клиента, за да напомни за плащането, както и да изпрати съобщение по имейл.
5. Неосъществени плащания:

а) при заплащане онлайн с карта - в срок до 20 минути от подаването на Поръчката, са причина за отказ от приемане на направената от Клиента оферта в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира, като се свърже с Продавача чрез ЦОК, което не нарушава правото му за отказ от договора. 

са причина за отказ от приемане на направената от Клиента оферта в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира без никакви последствия, като се свърже с Продавача чрез ЦОК, което не нарушава правото му за отказ от договора.
6. В случай че Клиентът избере плащане с наложен платеж, той е задължен да извърши плащането при получаване на пратката. Отказът от получаване (приемане) на Продукта, въпреки определения допълнително уговорен срок, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в подадения срок да анулира Поръчката без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора. Това обаче не се отнася за Продукти, произведени въз основа на спецификациите на Клиента или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди.

 

V. РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ

1. Доставката на Продукта е възможна на територията на България. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договора за покупко-продажба гласи друго. Начините и цените за доставка на Продукта са посочени в секцията „Цени за доставка“ на Интернет магазина и всеки път на подстраницата към даден Продукт, включително и в момента на изразяване на желание от страна на Клиента да се обвърже с Договор за покупко – продажба.
2. Начините на доставка зависят от избрания от Клиента начин на плащане или Продукт. Те могат да се променят.
3. Общият срок за изчакване на доставката на Продукта от Клиента (срок за доставка) се състои от времето за подготовка и обработка на Поръчката от Продавача и от времето за доставка на куриера.
4. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 14 работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок.
5. Времето за подготовката на Поръчката за изпращане всеки път е предоставено в описанието на избрания Продукт и важи от деня на:

а. отразяването на плащането по банковата сметка или разплащателната сметка на Продавача - в случай на избор от страна на Клиента на плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане онлайн с карта;
б. сключването на Договор за покупко-продажба – в случаите на избор от страна на Клиента на плащане с наложен платеж.

7. Към споменатото по-горе време трябва да се добави времето за предаване на Продукта от съответния превозвач, което зависи от избрания от Клиента начин на доставка и всеки път е посочено на подстраницата на дадения Продукт или в секцията „Време за реализация на поръчката“ в Интернет магазина.
8. В случай на едновременно подаване на Поръчка за няколко Продукта с различен срок на доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който въпреки това не може да надвишава 14 работни дни.

 

VI. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ

1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен (гаранционен) дефект, са определени в разпоредбите на Гражданския кодекс на Р Полша, по-специално в чл. 556 и следващите членове на Гражданския кодекс на Р Полша.
2. Продуктите, предлагани в Интернет магазина, могат да имат фирмена гаранция от производителя или от дистрибутора. Подробните условия на гаранцията и времето на нейната продължителност, в този случай, са посочени в гаранционната карта, прикрепена към Продукта, издадена от лицето, гарантиращо качеството на продукта.
3. Продавачът е длъжен да достави на Клиента Продукт без дефекти.
4. Рекламацията може да бъде подадена от Клиента писмено, по имейл или на адрес: ул. Нови КиселинНаукова 15, 66-002 Жельона Гура, Полша, (ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra). Ако рекламацията се отнася за Продукт, препоръчително е - да бъде изпратен на Продавача заедно с рекламацията, с цел предоставяне възможност на Продавача, да разгледа Продукта. Подробностите за начините за безплатно изпращане на Продукти за рекламация можете да намерите в Интернет Магазина в секцията "Гаранция“.  
5. Ако продаденият Продукт има дефект, Клиентът може:

а. да подаде декларация за намаляване на Цената или да се откаже от Договора за покупко-продажба, освен ако Продавачът своевременно и без ненужни усложнения за Клиента, замени дефектния Продукт с друг такъв без дефекти или да отстрани този дефект. Намалената цена трябва да бъде в такова съотношение спрямо цената, определена в договора, в каквото е стойността на Продукта с дефект спрямо стойността на Продукта без дефект. Клиентът не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен;
б. да изисква замяна на Продукта с друг такъв без дефекти или премахване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектния Продукт за друг такъв без дефекти или да премахне дефекта в разумни срокове от време, без ненужни усложнения за Клиента; при условията и според принципите, посочени в съответните разпоредби на Гражданския кодекс на Р Полша.

6. Клиентът може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта, да поиска замяна на Продукта на друг такъв без дефекти или да изиска премахване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора, по избрания от Потребителя начин, е невъзможно, или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача. В оценката на прекомерната височина на разходите се вземат под внимание стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект, както и ненужните усложнения възникващи за Потребителя при замяна на начина на разрешаване на декларираните от него искания.
7. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелствата за предмета на рекламацията, подробности за вида и датата на установяване на дефекта; (2) начина, по който Продуктът да бъде приведен в съответствие с Договора за покупко – продажба, иска за намаляване на цената или отказа от Договора за покупко - продажба; както и (3) данните за контакт на подаващото рекламацията лице – което ще улесни и ще ускори разглеждането на рекламацията. Изискванията, посочени в предходното изречение, са единствено под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултатите от разглеждането на рекламацията, подадена без препоръчителното описание на рекламацията.
8. Продавачът ще разгледа рекламацията на Клиента незабавно, в срок до 30 дни от датата на нейното подаване. Ако Клиентът е настоял за замяна на стоките, или премахване на дефекта, или е подал иск за намаляване на цената, като е уточнил сумата, с която да бъде намалена цената, а Продавачът не е отговорил на искането в срок от 30 дни, се смята че рекламацията е призната за основателна.
9. В случай че за разглеждане от Продавача на рекламацията на Клиента или за изпълнението на задълженията си спрямо Клиента, произтичащи от гаранцията, е необходимо Продавачът да получи Продукта, съгласно чл. 5612 във връзка с чл. 354 § 2 от Гражданския кодекс на Република Полша, Клиентът е длъжен да достави Продукта за сметка на Продавача, на адрес: ул. Нови КиселинНаукова 15, 66-002 Жельона Гура, Полша (ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra), (или на допълнително посочен от Продавача в секцията Гаранция. Подробностите за начините за безплатно изпращане на Продукти за рекламация, можете да намерите  в Интернет магазина в секцията "Гаранция“. Ако все пак, поради вида на дефекта, вида на Продукта или начина на неговото изработване, изпращането на Продукта от Клиента би било невъзможно или изключително трудно, Клиентът ще бъде помолен, да предостави възможност на Продавача, след предварително уточняване на срока, да види Продукта на мястото, където се намира.  
10. Продавачът носи отговорност за гаранцията, ако физическият дефект бъде установен преди изтичане на две години от датата на предаване на Продукта на Клиента. Претенциите за премахване на дефекта или замяна на Продукта с друг такъв без дефект, губят давност след изтичането на една година от датата на установяване на дефекта, но в случай на Поръчка, направена от Потребителя, изтичането на давностния срок не може да приключи преди изтичане на срока, за който се споменава в първото изречение.

 

VII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ, И ПРИНЦИПИ НА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ

1. Използването на извънсъдебни начини за разглеждането на рекламации и искове имат доброволен характер. Текстовете по-долу имат информационен характер и не задължават Продавача да използва извънсъдебни начини за разрешаване на споровете. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ от участие в процедура по дела за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, се подава от Продавача на хартиен или друг траен носител, в случай че в следствие на подадената от Потребителя рекламация, спорът не бъде разрешен.
2. Подробна информация за възможностите на Клиента, в качеството си на Потребител, да се възползва от извънсъдебните начини за разглеждане на рекламации и искове, както и за принципите на достъп до тези процедури са достъпни в седалищата или на интернет сайтовете на следните органи на Република Полша: общинските (градските) омбудсмани, на социалните организации, към чийто законови задължения принадлежи защитата на потребителите, на Окръжните инспектори на търговска инспекция, включително също на адреса в интернет на Бюрото за защита на конкуренцията и потребителите, както и на адреса на Комисията за защита на потребителите: https://www.kzp.bg/ и Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg/themes/urejdane-na-potrebitelski-sporove-po-sadeben-i-izvansadeben-red-organi-za-alternativno-reshavane-na-325-325.html. Българският Министър на икономиката одобрява списък на субектите, признати за органи за алтернативно решаване на потребителски спорове на територията на Република България.
3. Клиентът, в качеството си на Потребител, притежава следните примерни възможности да ползва извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и искове:

а. Клиентът има право да се обърне към арбитражен съд, с иск за разрешаване на спора, произтичащ от сключения Договор за покупко - продажба.
б. Клиентът има право да се обърне към Окръжния инспектор на търговската инспекция, съгласно чл. 36 от полския Закон за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. (ДВ. на Р Полша 2001, бр. 4, поз. 25 с изм. (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)), с иск за стартиране на процедура по медиация по дело за извънсъдебно разрешаване на спора между Клиента и Продавача. Клиентът има право да се обърне и към българската Комисия за защита на потребителите и помирителните комисии, създадени от Министъра на икономиката в България, съгласно Закона за защита на потребителите.
в. Клиентът може да получи безплатна помощ по въпроса за разрешаването на спора между Клиента и Продавача, като използва също безплатната помощ на полския общински (градски) защитник на потребителите или на неправителствените организации, към чийто законови задължения принадлежи защитата на потребителите (м. др. Асоциацията на потребителите, Сдружението на полските потребители).
г. Kлиентът може да подаде жалба чрез Онлайн Платформата за решаване на спорове (ОРС): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) също така представлява източник на информация относно начините на извънсъдебно разрешаване на спорове, които могат да възникнат между търговците и Потребителите.

 

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

1. Потребител, сключил договор от разстояние, може да упражни право си на отказ от договор, без да посочва причина, без да дължи обезщетение и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от:

а. 14 дни от деня, за който се споменава по-долу в т. 3 (по-нататък “Законово право за отказ”);
б. от 15-ия до 30-ия ден от деня, за който се споменава по-долу в т. 3 (по-нататък “Разширено право за отказ”) - с изключение на т. 11.  

Горното не се отнася за договор, чийто предмет е нефабричен артикул, произведен съгласно спецификациите на Клиента или служещ за неговите индивидуални нужди. Прилагането на някое от горепосочените права не засяга други договори, по-специално когато:

а. са сключени заедно с договора, обхванат от декларацията за отказ поради подаване на няколко Поръчки на Клиента едновременно, или
б. сключването на договора зависи от сключване на друг договор, поради пряка връзка между Продуктите.

За да бъдат спазени сроковете, достатъчно е Клиентът да уведоми Продавача преди изтичането на сроковете по т. 1. Клиентът може винаги да подаде заявление, в което да уведоми за отказа си от Договора за покупко-продажба. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:

а. в електронен вид чрез електронната поща на адрес: info@obuvki.bg
б. използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение № 1 към настоящия Регламент.

2. Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договор или друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
3. Срокът за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от деня, в който Потребителят или посоченото от него трето лице, различно от превозвача, получи Продукта, а при Договор за покупко – продажба, който:

а. обхваща много Продукти, които са доставени поотделно или обхваща Продукт, състоящ се от множество партиди или части – от момента, в който приеме последния Продукт, съответно последната партида или част, или
б. важи за редовна доставка на Продукти за определен период от време – от получаване на първия от Продуктите;

4. В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват.
5. Продавачът има задължение незабавно, в срок, не по- късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да възстанови на Потребителя извършените от него плащания, в това число разходите по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина).
6. Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. В случай че плащането не може да бъде върнато по същия начин на плащане, използван от Потребителя, поради факта, че Продавачът не обслужва вече този метод на плащане, Продавачът ще възстанови сумата, използвайки възможно най-близък начин до този , който е използвал Потребителят преди това. Ако Потребителят използва Разширеното право за отказ, Продавачът може да възстанови сумата като използва начин на плащане, посочен от Продавача. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи от сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно Продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано. Ако плащането трябва да бъде възстановено по банковата сметка на Потребителя, Продавачът ще върне плащането по банковата сметка, посочена от Потребителя (напр. във формуляра за отказ от договора), а ако Потребителят не посочи банковата сметка, по която плащането трябва да бъде възстановено, Продавачът ще върне плащането на банковата сметка, с помощта на която Потребителят е извършил плащането във връзка с Договора за покупко-продажба, от който се оттегля.
7. Потребителят е задължен незабавно, не по късно от 14-дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да бъде изпратен преди изтичането му. Потребителят може да върне Продукта на адрес: ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Ако е възможно, молим Потребителят да приложи към пратката документ, доказващ покупката на Продукта или разпечатка на електронния документ, доказващ покупката на Продукта.  
8. При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за обезценяването на Продукта в случай, че това е настъпило в резултат на използването му извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта. Отговорността на Потребителя може да включва, по-специално, но не само, невъзможността за излагане на Продукта за продажба като пълноценен Продукт, разходи за повторно етикетиране и прилагане на елементи за сигурност върху Продукта, както и разходите за привеждане на Продукта в състояние, в което може да бъде включен в продажба отново като част от Интернет Магазина, включително разходите за разглеждане на Продукта от специалист и разходите за отстраняване на дефекти, открити в резултат на такъв оглед (доколкото тези дефекти са резултат от употребата извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта).
9. Разширеното право на Потребителя на отказ може да бъде упражнено само за Продукти, които са пълноценни, неповредени и нямат следи от употреба, придружени с всички етикети и допълнителни елементи, които са били поставени върху Продукта в момента на приемането им от Потребителя или от трето лице, посочено от Потребителя. Потребителят губи Разширеното право на отказ, когато използва Продукта, извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането му.
10. Потребителят поема само директните разходи за връщането на Продукта. Продавачът може в рамките на промоционална кампания да предложи на Потребителя да вземе от него Продуктите за връщане.
11. Разпоредбите на този Регламент относно правото на отказ от договор, с изключение на т. 9, не се прилагат по отношение на договор, сключен от разстояние, по специално за договори: (1) за предоставяне на услуги, ако Продавачът е изпълнил изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди предоставяне на услугата, че след получаването ѝ от Продавача ще изгуби правото си pа отказ от договора; (2) в които предмет на услугата са Продукти, произведени въз основа на спецификациите на Клиента или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди; (3) в които предмет на услугата са Продукти, доставени в запечатани опаковки, които след отварянето им, не могат да се върнат поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковките са били отворени след доставянето им; (4) в които предмет на услугата са Продукти, които след доставка, поради характера си, са неразривно свързани с други вещи;
12. Продавачът в рамките на временна промоционална кампания може да признае фиксиран срок за отказ от договор в случаите, за които става въпрос в подточка 1, изречение 1, буква б. или подточка 11. по-горе.

 

IX. ЛИЦЕНЗ

1. Продавачът и неговите партньори държат изключителното право върху предоставеното/добавеното Съдържание в рамките на Интернет магазина, по-специално авторските права, наименованието на Интернет магазина (запазената търговска марка), влизащите в неговия състав графични елементи, програмите (в това число Приложението), както и правото върху базата данни, подлежат на правна защита и се държат от Продавача или субектите, с които Продавачът е сключил съответни договори. Клиентът е оправомощен да ползва горепосоченото Съдържание, в това число и Приложението, безплатно, а също да ползва Съдържанието добавено съгласно законовите разпоредби и вече разпространено от други Клиенти в рамките на Интернет магазина, единствено за своя лична употреба и с цел правилното използване на Интернет магазина, навсякъде по света. Използването на Съдържанието, включително и Приложението, по друг начин е недействително, освен въз основа на изрично, предварително писмено съгласие, дадено от упълномощено за това лице.
2. Клиентът, добавящ в рамките на Интернет магазина (включително и чрез Приложението), каквото и да е Съдържание, по-специално графики, коментари, мнения или изказвания в Профила си или на друго място в Интернет магазина, предоставя с настоящото на Продавача неизключителен, безвъзмезден и безплатен лиценз за използване, записване в паметта на компютъра, промяна, изтриване, допълване, публично представяне, публично излъчване, и разпространение (по-специално в интернет) на това Съдържание на територията на целия свят. Това право включва правото за преотстъпване на лиценз в обоснованите граници за реализиране на Договора за покупко-продажба или Договора за предоставяне на услуги (в това число за функционирането и развитието на Интернет магазина), както и упълномощаване за изготвянето, самостоятелно или с помощта на трети лица, на производни права в областта на разработване, приспособяване, преработване и превод на произведение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г. на Р Полша. В областта, в която Клиентът няма правомощието да предостави лиценз, разгледан в настоящата т. 2, Клиентът се задължава да получи от Продавача такива съответни лицензи.
3. В момента на инсталиране на Приложението на мобилното устройство на Клиента, Продавачът предоставя на Клиента неизключителен лиценз за използване на Приложението, което включва възпроизвеждане на Приложението единствено с цел изтеглянето му на мобилното устройство, или инсталиране и стартиране на Приложението на мобилното устройство на Клиента. Клиентът може да инсталира Приложения на произволен брой мобилни устройства на Клиента, при което е разрешено инсталирането само на едно копие на Приложението на едно мобилно устройство.
4. Клиентът няма право, по-специално да превежда, адаптира, редактира системата или извършва каквито и да е други промени в Приложението, включително в неговия изходен код, с изключение на ситуациите, разрешени от законовите разпоредби, Клиентът няма право да използва Приложението с цел печалба.

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Клиента се обработват от Продавача в качеството му на администратор на лични данни.
2. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги или сключване на Договор за покупко - продажба.
3. Подробности относно защитата на личните данни ще намерите в секцията "Политика за поверителност", достъпна в Интернет магазина.

 

Xa.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

1. В нашия Интернет магазин се предлагат временни услуги по смисъла на DSA. Тези услуги са предназначени за получатели на територията на Република България и са следните: 

а. мнения - функция, която ви позволява да публикувате мнения за продукти. 

2. За да можете да използвате Интернет магазина в пълна безопасност, ние полагаме всички усилия да премахнем незаконното съдържание от гореспоменатите услуги веднага щом разберем за него и го проверим. По същия начин, използвайки Интернет магазина, вие също така се задължавате да не предоставяте, предавате или публикувате незаконно съдържание.
3. Незаконно съдържание означава информация, която сама по себе си или чрез позоваване на конкретно действие не съответства на общоприложимото законодателство. Незаконното съдържание може да включва по-специално съдържание, което нарушава авторски права, съдържание, което е дискриминационно, обидно, вулгарно, подбужда към омраза или по друг начин нарушава личните права, както и представяне на Продукти и информация за тях, които не отговарят на конкретни законови изисквания или нарушават правата на други лица. 
4. Освен това, по отношение на услугата за публикуване на мнения за продукти, можете да публикувате такива, при условие че действително сте закупили тези продукти, като си запазваме правото да откажем да публикуваме мнения, които:

а. са подвеждащи;  
b. са написани в замяна за възнаграждение; 
c. съдържат рекламно или маркетингово съдържание или се позовават на т.нар. продуктово позициониране;  
d. съдържат линкове към уебсайтове;  
e. нарушават лични права или принципите на социалното съжителство;   
f. съдържат лични или други чувствителни данни;  
g. не са свързани с продукта.  
h. съдържат Съдържание, което е вулгарно или обикновено се счита за обидно, като Съдържанието на мнението се проверява автоматично за определени думи, които обикновено се считат за вулгарни или обидни. 

5. Ние можем да научим за някои незаконни съдържания, но също така можем да получим информация за съществуването им от всяко физическо или юридическо лице, включително от доверени податели на сигнали, чиито доклади винаги разглеждаме приоритетно. 
6. Не извършваме предварително или автоматизирано идентифициране или проверка на незаконното съдържание, а всички решения се вземат след като получим информация за съществуването му и от лица със съответните познания по темата. 
7. Ако сте открили незаконно съдържание в нашата услуга, имате право да ни съобщите за него. Можете да направите това, като използвате електронните начини за контакт, налични на уебсайта на Интернет магазина, в раздела за незаконно съдържание и изберете опцията за докладване на незаконно съдържание. 
8. Веднага щом разберем за съществуването на незаконно съдържание, ще го премахнем или ще предотвратим достъпа до него. 
9. Ако получател на нашата услуга предостави незаконно съдържание или съдържание, което не отговаря на Общите условия, ние можем да използваме: 

a. ограничаване на видимостта на конкретната информация, включително нейното премахване, предотвратяване на достъпа до нея, депозиционирането ѝ;   
b. спиране, прекратяване или друго ограничаване на паричните плащания;  
c. спиране или прекратяване на услугата изцяло или частично;  
d. спиране на Профила или прекратяване на договора за предоставяне на електронни услуги за Профила. 

10. Решението, заедно с обосновката за решението, взето в резултат на уведомлението за въпросното съдържание, ще бъде изпратено на електронния адрес на уведомителя и на съответния получател на услугата. 
11. Отбелязваме, че винаги зачитаме основните права на получателите на нашите услуги, както и тяхната свобода на изразяване и информация. Същевременно засегнатите получатели на услугата ще бъдат информирани за причините за приложените от нас ограничения. 
12. Ако сте получател на въпросната услуга, включително ако сте подали сигнал за незаконно съдържание и не сте съгласни с нашето решение или с обосновката за него, както е посочено в параграф. 8 или 9, имате право да подадете жалба в срок от 6 месеца след като сте били информирани. Ние ще отговорим на жалбата ви във възможно най-кратък срок и ще изясним възраженията ви. Трябва да подадете жалбата си по електронен път, като използвате нашия формуляр за контакт и изберете опцията за подаване на жалба. Формуляра за контакт е достъпен на уебсайта на Интернет магазина в раздела за незаконно съдържание. 
13. Имайте предвид, че в случай на често срещани и очевидно неоснователни сигнали или жалби, ние имаме право, след като сме ви предупредили за това и това е било безрезултатно, да спрем обработката им за срок до 12 месеца. 
14. В случай че получим разпореждане от оторизиран съдебен или административен орган, ние сме задължени по закон да предприемем посочените в него действия или да предоставим посочената информация. В този случай, ако тези действия се отнасят до вас или до съдържанието, което сте предоставили, ще ви информираме за получаването на такава заповед в рамките на посочения в нея срок или, ако такъв срок не е посочен, най-късно в момента на извършване на съответното действие. 
15. Допълнителна информация можете да получите на страницата на Интернет магазина в раздел "Незаконно съдържание". 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА

1. Продавачът може по всяко време да прекрати с Клиента Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е договор за лиценз, предоставен въз основа на раздел IX от Регламента, след едномесечно предизвестие поради важни причини, разбирани като (затворен каталог):

а. промяна на действащите законови разпоредби, регулиращи предоставянето на услуги по електронен път от Продавача и оказващи влияние върху взаимните права и задължения, уточнени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуванието на гореспоменатите законови разпоредби в резултат на съдебни решения, становища, препоръки или предписания на компетентните в дадена област органи или институции;
б. промяна в начина на предоставяне на услуги, предизвикана предимно по технически и технологични съображения (по-специално актуализация на техническите изисквания, посочени в настоящия Регламент);
в. промяна на обхвата или предоставянето на услуги, към които се придържат текстовете на Регламента, чрез въвеждането на нови, промяна или изтегляне от страна на Продавача на досегашните функции или услуги, обхванати от Регламента;

2. Независимо от текста на т.. 1, предвид специалната грижа на Продавача за защита на личните данни на Клиента и тяхното обработване за разумен период от време, Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на услугите незабавно, в случай че Клиентът не е активен в Интернет магазина в продължение на непрекъснат период от най-малко 3 години.
3. Продавачът изпраща уведомление съгласно т. 1 и 2 по-горе, на посочения от Клиента адрес на електронна поща при създаване на Профил или заявка на Поръчка. В случай, че Продавачът няма електронен адрес на Клиента - изпраща уведомлението в рамките на уведомленията в Приложението.
4. Продавачът може да прекрати с Клиента Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е договор за лиценз, предоставен въз основа на Раздел IX на Регламента, след седемдневно предизвестие и/или да му откаже по-нататъшното право за ползване на Интернет магазина (в това число и чрез Приложението) и подаване на Поръчки, както и може да ограничи достъпа му до част или до цялото Съдържание по важни причини, напр. в случай на груби нарушения от страна на Клиента на настоящия Регламент, т.е. в ситуации, когато Клиентът (каталог затворен) наруши разпоредбите на раздел II., т. 7., букви „а“, „в“, „г“, „д“, „з“, „и“, „й“ на Регламента.
5. По важни причини, т.е. в случай на грубо нарушение от страна на Клиента на настоящия Регламент, в ситуации, когато даден Клиент е нарушил разпоредбите на раздел II., т. 7, букви „е“ или „ж“ от Регламента (затворен каталог), Продавачът с цел избягване на по-нататъшни щети, може да не приеме офертата на Клиента по отношение на определени форми на плащане или доставка. Настоящата клауза се прилага независимо от това с какви данни се идентифицира Клиентът и какви данни предоставя при подаване на Поръчката, и по-специално когато Клиентът едновременно нарушава разпоредбите на раздел II. 7, буква а на Регламента.
6. В случай на подаване на следваща Поръчка с избиране на определен начин на плащане или доставка от страна на Клиента, спрямо когото е приложена клаузата на т. 5 по-горе, Продавачът ще се свърже с Клиента, като му изпрати съобщение на посочения от Клиента имейл адрес, с цел да информира за грубото нарушаване от страна на Клиента на Регламента и отказ за приемане на офертата с конкретния метод на плащане или доставка, като едновременно с това ще бъдат посочени алтернативни начини за плащане или доставка. Прилагат се съответните разпоредбите на раздел IV, т. 5 от Регламента.
7. Клиентът, спрямо когото са приложени разпоредбите от т. 4 или 5 по-горе, може да ползва Интернет магазина, или да ползва определен начин на плащане или доставка, след предварителен контакт с Продавача (чрез ЦOK) и получаване на съгласието на Продавача за по-нататъшно ползване на Интернет магазина или ползване на определен начин на плащане или доставка.
8. Регламентът и приложенията на Регламента представляват стандартен договор по смисъла на чл. 384 § 1 от Гражданския кодекс на Р Полша.
9. Продавачът може да извърши промени в настоящия Регламент (с изключение на раздел XII от Регламента, който се отнася за Клиенти, които не са Потребители, и може да подлежи на промяна по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби) в случай на настъпване на поне една от долупосочените важни причини (затворен каталог):

а. промяна в законовите разпоредби, регулиращи продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги по електронен път от страна на Продавача, оказващи влияние на взаимните права и задължения, уточнени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуването на гореспоменатите законови разпоредби вследствие на съдебни решения, становища, препоръки или предписания на компетентните в дадената област органи или институции;
б. промяна в начина на предоставяне на услуги, предизвикано предимно по технически или технологични причини (по-специално актуализация на техническите изисквания, посочени в настоящия Регламент);
в. промяна в обхвата или начина на предоставянето на услуги, към които се прилагат разпоредбите на Регламента, чрез въвеждането на нови, промяна или изтегляне от страна на Продавача на досегашните функции или услуги, обхванати от Регламента;

10. В случай на извършване на промени в Регламента, Продавачът ще предостави единният текст на Регламента като го публикува в Интернет магазина и го изпрати със съобщение на посочения от Клиента при сключването на Договора за предоставяне на услуги имейл адрес, което Страните приемат за обявяване на информацията за промяна в средствата за електронна комуникация, по начин, който предоставя възможност на Клиента да се запознае със съдържанието му. Ако Продавачът не разполага с имейл адрес на Клиента - съобщението за промяна на Регламента ще бъде предадено на Клиента чрез уведомление в Приложението.
11. Промяната в Регламента влиза в сила след изтичането на 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяна. В случай на Клиенти, които са сключили Договор за предоставяне на услуги, т.е. притежават Профил, те имат право да прекратят Договора за предоставяне на услуги в срок от 14 дни от датата на получаване на уведомлението за промяната на Регламента. Измененията в Регламента остават без значение за сключените между Клиента и Продавача Договори за покупко-продажба преди промяната на Регламента.

 

XII. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Настоящият XII раздел от Регламента се отнасят единствено за Клиенти, които не са Потребители.
2. Продавачът има право да се откаже от Договор за покупко - продажба, сключен с Клиент, който не е Потребител в срок от 14 дни от датата на неговото сключване. Отказът от Договор за покупко-продажба в този случай може да стане без посочване на причина и без да се дължи обезщетение или неустойка по отношение на Продавача, от страна на Клиента, който не е Потребител.
3. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение на избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен Договор за покупко - продажба.
4. От момента, в който Продавачът предаде Продукта на превозвача, правата и тежестите, свързани с Продукта и риска от случайна загуба или повреда на Продукта преминават върху Клиента, който не е Потребител. Продавачът, в този случай, не носи отговорност за загуба, липса или повреда на Продукта, възникнали след приемането му за транспорт до момента на предаване на Клиента, както и за закъснения при доставката на пратката.
5. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс на Р Полша отговорността на Продавача спрямо Клиент, който не е Потребител за гаранцията на Продукта отпада.
6. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е договор за лиценз въз основа на Регламента, незабавно и без да посочва причини, чрез изпращане към Клиента на съответно уведомление по избран от него начин.
7. Нито Продавачът, нито неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност към Клиента, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, освен ако щетата е причинена умишлено от тях.
8. Във всеки случай установяването на отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, отговорност по отношение на Клиент, който не е Потребител, без значение от нейното правно основание е ограничена – както в рамките на отделния иск, така и за всякакви  други претенции общо – до размера на платената Цена и разходите за доставка по основание на последния Договор за покупко - продажба, но не повече от сумата в размер на хиляда полски злоти.
9. Всички спорове, възникнали между Продавача и Клиента, който не е Потребител ще бъдат предадени към компетентния съд по месторегистрация на седалището на Продавача.
10. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да извърши промени в Регламента по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Регламентът влиза в сила от 2024-04-25.
2. Договорите, сключени от Продавача, се сключват на български език.
3. Записът, сигурността и предоставянето на съществените клаузи на сключения Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.
4. Записът, сигурността, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл съобщение на Клиента с потвърждение за направената Поръчка, както и прилагане към пратката с Продукта на спецификация на Поръчката и фактура за покупката. Съдържанието на Договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Интернет магазина. Ако Клиентът поиска ДДС фактура, Клиентът се съгласява ДДС фактурата да бъде изпратена на предоставения от него имейл адрес. Продавачът може да въведе технически методи за удостоверяване на Клиента преди той да може да изтегли доказателството за покупка или ДДС фактурата.
5. Клиентът се съгласява да получава електронни фактури за направените в Интернет магазина Поръчки на предоставения от него имейл адрес в PDF или друг електронен формат. Клиентът може да оттегли това съгласие по всяко време като по недвусмислен начин уведоми Продавача за желанието си да получи хартиена фактура за направена Поръчка.
6. Продавачът осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуга въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Използването на Електронни услуги е свързано с типичните заплахи, свързани с предоставянето на данни чрез интернет, като разпространението на данни, загуба или получаване на достъп до данните на неупълномощени лица.
7. Съдържанието на Регламента е достъпно за Клиентите безплатно на следния адрес URL: https://www.obuvki.bg/obschi-uslovija, а също така и в Приложението, откъдето Клиентите могат по всяко време да го прочетат, а също и да го разпечатат.
8. Продавачът информира, че използването на Интернет магазина чрез интернет браузър или Приложение, в това число подаване на Поръчки, а също свързването по телефона с ЦОК, може да е свързано с необходимостта от поемане на разходите за свързване с интернет мрежата (такса за пренос на данни), или на разход за телефонен разговор, съгласно тарифата на съответния оператор, който използва Клиента.
9. По всички нерегламентирани в настоящия Регламент въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на Полското законодателство, а именно Гражданския кодекс на Р Полша; Закона за предоставянето на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (ДВ. на Р Полша 2002, бр.144, поз. 1204 с изм. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)); разпоредбите на Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (ДВ. на Р Полша 2014 г., поз. 827 с изм. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)); както и други съответни действащи законови разпоредби.
10. Изборът на полското законодателство за настоящия Регламент не лишава Потребителя от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Продавача и Потребителя, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се използвал при липсата на избор на приложимото право.

 

Посочените условия са достъпни по-долу:
- в сила до 2024-04-24.
- в сила до 2022-07-05.
- в сила до 2022-01-20.
- в сила до 2021-09-30.
- в сила до 2021-01-06.
- в сила до 2020-03-23.
- в сила до 2017-10-30.
- в сила до 2017-02-27.

 


 

Приложение № 1 – Примерен образец на формуляр за отказ от договор

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯРЪТ В PDF ФОРМАТ

ВНИМАНИЕ! Молим за старателност при връщането на Продуктите с цел да се изключи изпращането на други предмети по погрешка с върнатите Продукти.

Образец на формуляр за отказ от договор

(формулярът трябва да се попълни и изпрати само при желание за отказ от договор)
Получател :
MODIVO S.A.
ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15,
66-002 Zielona Góra,
- Аз/Ние (*) с настоящото информирам/ информираме(*) за своя/ нашия отказ от договора за покупко-продажба на следните вещи(*)/ от договора за доставка на следните вещи(*)/ от договора за предоставяне на следните услуги (*)
- Дата на подписването на договора(*)/получаване на пратката(*)
- Име и фамилия на потребителя(ите)
- Адрес на потребителя(ите)
- Подпис на потребителя(ите) (само, ако формулярът се изпраща по пощата на хартиен носител)
- Дата

 

(*) ненужното се зачерква.